Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.04.2020/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 76

20.04.2020

 

Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.2.2020 päätösten täytäntöönpano

 

2410/00.02.00/2020

 

KHALL 20.04.2020 § 76

 

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 96.1 §:n mukaan valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olennaisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin.

 

Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kuntalain 135 §:n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden valituskelpoisuudesta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan kuntalain mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täytäntöönpanotoimia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa.

 

KuntaL 143 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöytäkirjan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kuntalain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät:

 

- § 1 Kokouksen avaaminen

 

- § 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

- § 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

- § 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa päätökset §:t 1-4 tehdyiksi lain ja valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on § 4 kohdalla päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös:

 

Kokoustauon jälkeen klo 17.25 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Paikalla sähköisessä kokouksessa olivat Asko Kauranen, Jorma Leskinen, Mirja Hynninen, Heikki Koski, Eeva-Riitta Pappila, Pauliaukusti Haapanen, Raija Leppäharju, Henrik Kiviniemi, Kirsti Kinnunen, Jukka Tikanmäki, Jouni Jussinniemi ja Asko Torssonen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 5 Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntakierros

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kokouksessa käydyn keskustelun Pohjois-Pohjanmaan edustajien kanssa ajankohtaisista kehittämisasioista ja kehittämishaasteista maakunnan näkökulmasta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 6 NIHAK:n uuden seutusopimuksen hyväksyminen

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 7 Eronpyyntö Pyhäjärven kaupungin luottamustoimista

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 8 Kiinteistön kauppakirja / Määräala tilasta 626-403-47-26

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 9 Ppky Selänteen tarkastuslautakunta / Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset ja valtuutettujen kokouksessa ilmoittamat sidonnaisuuksien muutokset.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 10 Kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 11 Valtuutettujen aloitteet

 

Valtuutetun aloite / Keskustan Pyhäsalmen paikallisosasto / Keskustan valtuustoryhmä / Liittymien aurauksesta

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Valtuutetun aloite / Pyhäjärven Vasemmisto ryhmä, Pyhäjärven Demarit ryhmä, Kansanliike Pyhäjärvi ry / Pyhäjärven terveyskeskuksen toimintaedellytyksien parantaminen

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimen valmisteltavaksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa