Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 53

26.02.2018

 

Vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu

 

2093/02.02.01/2018

 

KHALL 26.02.2018 § 53

 

 

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 

Tilinpäätöstiedot vuodelta 2017 ovat valmistumassa. Pyhäjärven kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli alkujaan alijäämäinen 1.967.402 euroa. Määrärahamuutosten jälkeen vuoden 2017 talousarvion alijäämäksi kertyi 3.900.299 euroa.

 

Tämän hetkisten toteutumatietojen mukaan määrärahamuutoksilla lisätyssä talousarviossa mainittu alijäämä (-3.900.299 euroa) ei tule toteutumaan. Palvelujen ostot Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä alittuivat noin 580.000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Kaupungin henkilöstökulut eivät myöskään toteutuneet yhtä suurina kuin talousarviossa varauduttiin. Tulojen osalta yhteisöverotulot sekä muut rahoitustuotot toteutuivat suurempina kuin talousarviossa varauduttiin.

 

Investointirahasto

 

Yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta mukaan investointirahasto kuuluu taseen omassa pääomassa oleviin muihin omiin rahastoihin, jotka ovat kunnan vapaaehtoisesti perustamia rahastoja. Kunnan omaa rahastoa kartutetaan ainoastaan tilikauden positiivisesta tuloksesta tuloslaskelman erää Rahastojen lisäys (-) käyttämällä.

 

Investointirahaston perustaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 2011, koska investointirahasto ei edellyttänyt, että katettava kohde on yksilöitävä kunnan taloussuunnitelmassa.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.2.2012 Pyhäjärven kaupungin investointirahaston säännöt seuraavasti:

1 § Rahaston tarkoituksena on kaupungin pitkävaikutteisten investointihankkeiden rahoitus.

2 § Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston päättämillä määrillä. Rahaston pääoma voidaan muodostaa ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta. Tilinpäätöksessä tehtävän rahaston lisäyksen valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemän esityksen pohjalta.

3 § Rahaston pääomaa käytetään kaupungin pitkävaikutteisten investointihankkeiden rahoittamiseen. Pääomaa tuloutetaan tällöin tuloslaskelmaan varojen käyttöä vastaava määrä.

4 § Rahaston varat sisältyvät kaupungin yleiseen rahoitusomaisuuteen. Rahaston varoille ei lasketa korkoa.

5 § Rahaston varojen osoittamisesta hyväksyttyihin kohteisiin päättää kaupunginhallitus. Rahaston hoidosta tehdään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä selvitys. Selvityksen tulee sisältää seuraavat kohdat: rahaston pääoma vuoden alussa, menot investointikohteittain sekä rahaston pääoma vuoden lopussa.

 

Investointirahaston pääoma 1.1.2017 oli 0 euroa. Tilikauden tuloksen ollessa negatiivinen vuodelta 2017 investointirahastoa ei voida kartuttaa.

 

Investointivaraukset

 

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä saadaan tehdä investointivarauksia (KPL 5:15 §). Investointivarauksen avulla kunta voi varautua tulevina vuosina tehtävään kuntatalouden kannalta merkittävään investointiin. Investointivarauksella katettava kohde on yksilöitävä kunnan taloussuunnitelmassa. Vaikka kirjanpitolaki ei edellytäkään varauksen yksilöimistä hankekohtaisesti, hyvän kirjanpitotavan mukaisena voidaan pitää sitä, että investointivarausten tekeminen on suhteutettu lähivuosien investointisuunnitelmiin. Menettelyä, jossa investointivarausta kartutetaan tai puretaan tilikauden tuloksen tasaamiseksi ilman, että siirtojen perustana on suunnitellut investointihankkeet tai niiden toteutuminen, ei ole hyvän kirjanpitotavan mukainen.

 

Vapaaehtoisia investointivarauksia 1.1.2017 oli 0 euroa. Investointivarauksia ei kartuteta vuoden 2017 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

 

Poistoerot

 

Poistoerojen muutos vuonna 2017 on kokonaisuudessaan 393.492,57 euroa. Poistoerojen kirjaukset pohjautuvat aiemmin tehtyihin päätöksiin ja suunnitelmiin.

 

Toimeksiantojen pääomat

 

Toimeksiantojen pääomat sisältää Röytiö Herman lahjoitusrahaston. Rahaston varoja käytetään kaupunginhallituksen 8.11.2010 päätöksellä Pyhäjärven kaupungin ikääntyvien henkilöiden terveys- ja hoivapalveluihin. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä sekä valvoo varojen käyttöä. Rahaston säännön mukaan kaupunginhallitukselle annetaan kirjallinen selvitys myönnetyistä avustuksista ja rahaston pääomassa tapahtuneista muutoksista.

 

Kuluneen vuoden aikana rahaston pääomaa on käytetty kaupunginhallituksen 14.12.2016 § 391 tekemän päätöksen mukaisesti huonekohtaisten televisioiden sekä stereolaitteiston hankintaan, kustannukset 1.881 euroa. Pyhäjärven Kolmikanta ry on palauttanut 5.000 euroa käynnistämisavustusta kaupunginhallituksen 4.9.2017 § 316 päätöksen mukaisesti.

 

Lahjoitusrahaston pääoma 1.1.2017 45.652,06 €

Lahjoitusrahaston käyttö v. 2017 1.881,00 €

Lahjoitusrahastoon tuloutus v. 2017 5.000,00 €

Lahjoitusrahaston pääoma 31.12.2017 48.771,06 €

 

Tuloksen käsittely

 

Kuntalain 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja.

 

Yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta mukaan positiivisesta tilikauden tuloksesta voi tehdä vapaaehtoisen varauksen, siirtää aikaisemmin perustettuun investointirahastoon tai siirtää taseen ylijäämätilille. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on määritellyt seuraavat säännöt varaus- ja rahastosiirroille:

Pyhäjärven kaupungin tilikauden tulos tulee olemaan negatiivinen, joten voidaan todeta tässä vaiheessa, että investointivarauksia sekä rahastoon siirtoja ei tehdä vuoden 2017 tilinpäätöstä laadittaessa. Tilikaudelta muodostuva alijäämä katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä, 6.560.791,09 euroa, kuluvan vuoden kirjanpidossa.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi vuosittainen selvitys Pyhäjärven kaupungin investointirahaston käytöstä.

 

Annetaan kaupunginhallitukselle selvitys Pyhäjärven kaupungin investointivarauksien käytöstä.

 

Annetaan kaupunginhallitukselle selvitys Pyhäjärven kaupungin toimeksiantojen pääomiin sisältyvän lahjoitusrahaston pääomassa tapahtuneista muutoksista.

 

Kaupunginhallitus päättää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

 

- Edellisinä vuosina päätetyt poistoeron muutokset käsitellään aikaisempien suunnitelmien mukaisesti. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja yhteensä 393.492,57 euroa.

- Tilikauden tulos on alijäämäinen, joten investointivarauksia ei tehdä. Katetaan tilikauden alijäämä taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Kaupunginkamreeri Sari Nissilä esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelua klo 15:05- 15.15.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa