Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kuntalain 85.2 §:n mukaisesti khall:n vaatimat saapuneet selitykset
  Kuntalain 85.2 §:n mukaisesti khall:n vaatimat 5.3.2018 saapuneet selitykset
  Ilmoitus luottamustoimiin palaamisesta 16.3.2018/Tikanmäki, Piippo, Leskinen ja Kärkkäinen-Rytkönen (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 38

12.02.2018

Kaupunginhallitus

§ 65

06.03.2018

Kaupunginhallitus

§ 88

26.03.2018

Kaupunginvaltuusto

§ 24

26.03.2018

 

Kuntalain 85.2 §:n mukaisten selitysten vaatiminen / jatkotoimenpiteet

 

2089/03.06.00/2018

 

KHALL 12.02.2018 § 38

 

 

 

Kuntalain 85 §:n mukaan kunnan luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla ja häneen sovelletaan rikoslain (39/1889) virkarikoksia koskevia säännöksiä.

 

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

 

Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.

 

Virkarikoksia ovat lahjusrikokset, virkasalaisuuden rikkominen, virka-aseman väärinkäyttäminen sekä virkavelvollisuuden rikkominen. Jos on todennäköisiä perusteita epäillä luottamushenkilön syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaisilta selitys. Velvollisuuksien vastaisen menettelyn on liityttävä luottamustehtävän hoitoon.

 

Kaupungin tietoon on saatettu, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa on tulossa käsittelyyn asia R 17/4 Kyseisessä asiassa on kyse virka-aseman väärinkäyttäminen-rikosnimikkeellä nostetusta syytteestä. Kaupungin nykyisistä luottamushenkilöistä vastaajina ovat Marita Kärkkäinen-Rytkönen, Jorma Leskinen, Taimi Piippo ja Jukka Tikanmäki.

 

Kaupunginhallituksen on kuntalain 85.2 §:n mukaisesti vaadittava ko. asiassa vastaajina olevilta kaupungin luottamushenkilöiltä selitys asiasta.

 

Esityslistan liitteenä nro 4, on vaatimus kuntalain 85.2 §:n mukaisesta selityksestä.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää:

 

1) vaatia kuntalain 85.2 §:n mukaiset selitykset Marita Kärkkäinen-Rytköseltä, Jorma Leskiseltä, Taimi Piipolta ja Jukka Tikanmäeltä. Selitykset on annettava kaupunginhallitukselle kirjallisesti 5.3.2018 mennessä.Selityksessä on vastattava ainakin liitteen 4 mukaisiin kysymyksiin.

 

2) saattaa kuntalain 85.2 §:n mukaisen selityksen vaatimisen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää:

 

1) vaatia kuntalain 85.2 §:n mukaiset selitykset Marita Kärkkäinen-Rytköseltä, Jorma Leskiseltä, Paavo Leskiseltä, Taimi Piipolta ja Jukka Tikanmäeltä. Selitykset on annettava kaupunginhallitukselle kirjallisesti 5.3.2018 mennessä.Selityksessä on vastattava ainakin liitteen 4 mukaisiin kysymyksiin.

 

2) saattaa kuntalain 85.2 §:n mukaisen selityksen vaatimisen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on vaatimus kuntalain 85.2 §:n mukaisesta selityksestä.

 

Jukka Tikanmäki poistui esteelisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 §).

 

 

KHALL 06.03.2018 § 65

 

 

 

Asiassa R 17/4 vastaajina olevilta luottamushenkilöiltä on saapunut selitykset. Jukka Tikanmäen, Taimi Piipon, Paavo Leskisen ja Marita Kärkkäinen-Rytkösen osalta saapunut ilmoitus toimii myös kuntalain 85 §:n mukaisena selityksenä. Ilmoituksen mukaan ko. neljä luottamushenkilöä pidättäytyvät kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta asian R 17/4 oikeudenkäynnin ajaksi, alkaen 1.3.2018.

 

Valtuuston tehtävänä on arvioida, onko luottamustoimesta pidättämiseen tarvetta. Luottamustoimesta pidättämisessä on kysymys hallinnollisesta toimenpiteestä, jolla pyritään turvaamaan:

- kunnan tehtävien asianmukainen hoitaminen;

- toiminnan luotettavuus ja uskottavuus, sekä

- epäillyn rikoksen häiriötön selvittäminen.

 

Yhteenveto selityksen antaneiden luottamushenkilöiden kunnallisista luottamustehtävistä on nähtävillä kokouksessa.

 

Saapuneet selitykset ovat esityslistan liitteenä nro 1.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää:

 

1) merkitä tiedoksi saapuneet kuntalain 85 §:n mukaiset selitykset.

 

2) Merkitä tiedoksi ja saattaa edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että 28.2.2018 annetun ilmoituksen mukaisesti Jukka Tikanmäki, Taimi Piippo, Paavo Leskinen ja Marita Kärkkäinen-Rytkönen pidättäytyvät kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta asian R 17/4 oikeudenkäynnin ajaksi, alkaen 1.3.2018.

 

3) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto pidättää Jorma Leskisen luottamustoimistaan asian R 17/4 oikeudenkäynnin ajaksi. Pidättämispäätös pannaan täytäntöön heti.

 

Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

 

1) merkitä tiedoksi saapuneet kuntalain 85 §:n mukaiset selitykset. Jorma Leskinen on täydentänyt antamaansa selitystä 5.3.2018.

 

2) Merkitä tiedoksi ja saattaa edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että 28.2.2018 annetun ilmoituksen mukaisesti Jukka Tikanmäki, Taimi Piippo, Paavo Leskinen ja Marita Kärkkäinen-Rytkönen pidättäytyvät kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta asian R 17/4 oikeudenkäynnin ajaksi, alkaen 1.3.2018.

 

3) Merkitä tiedoksi ja saattaa edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että 5.3.2018 annetun ilmoituksen mukaisesti Jorma Leskinen pidättäytyy kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta asian R 17/4 oikeudenkäynnin ajaksi, alkaen 5.3.2018.

 

Muutetun päätösehdotuksen perustelu: koska kaikki asiassa R 17/4 vastaajina olevat kaupungin luottamushenkilöt ovat pidättäytyneet kunnallisista luottamustehtävistä oikeudenkäynnin ajaksi, pidättämisesitystä luottamustoimista ei tarvita.

 

Päätös:

 

Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 ovat saapuneet selitykset.

 

 

KHALL 26.03.2018 § 88

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on merkinnyt tiedoksi 26.2.2018 § 16 kaupunginhallituksen päätöksen 12.2.2017 § 38.

 

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa R 17/4, 16.3.2018. Ilmoituksella 16.3.2018 Jukka Tikanmäki, Taimi Piippo, Paavo Leskinen ja Marita Kärkkäinen-Rytkönen palaavat luottamustoimiinsa 16.3.2018.

 

Ilmoitus 16.3.2018 on liitteenä nro 1.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää:

 

1. saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 6.3.2018 § 65

 

2. merkitä tiedoksi ja saattaa edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ilmoituksen 16.3.2018, että Jukka Tikanmäki, Taimi Piippo, Paavo Leskinen ja Marita Kärkkäinen-Rytkönen palaavat luottamustoimiinsa 16.3.2018. Jorma Leskinen on palannut luottamustehtäviin päätöksenantopäivänä 16.3.2018.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Jukka Tikanmäki poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 §).

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on Ilmoitus 16.3.2018.

 

 

KVALT § 24

 

 

Kaupunginhallitus käsittelee asian kokouksessaan 26.3.2018 ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

 

Saapuneet selitykset ja ilmoitus 16.3.2018 ovat liitteenä nro 2.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja Jukka Tikanmäki ja valtuutettu Jorma Leskinen ilmoittivat esteellisyytensä hallintolain 28 §:n perusteella ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Teija Mykkänen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Jukka Tikanmäki ja Jorma Leskinen saapuivat kokoukseen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 2 on saapuneet selitykset ja ilmoitus 16.3.2018.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa