Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tilusvaihtosopimus Pyhäjärven kaupunki / Kuonanoja Jukka

Kaupunginhallitus

§ 55

26.02.2018

Kaupunginvaltuusto

§ 26

26.03.2018

 

Tilusvaihto/Honkavuoren alue

 

2119/10.00.02/2018

 

KHALL 26.02.2018 § 55

 

 

 

Lamminahon Ahto ry on suunnittelemassa Honkavuoren alueen kehittämishanketta, jossa parannetaan mm. hiihtokeskuksen alueen logistiikkaa. Hankkeen suunnittelussa on todettu tarve lisämaan saamisesta parantamaan alueen liikennelogistiikkaa.

 

Ahton ja kaupungin suorittamissa selvityksissä on todettu soveliaimmaksi lisämaaksi, pinta-alaltaan noin 5,41 ha:n alue, joka on metsätalousmaata. Määräala kuuluu kiinteistöön HONKAMÄKI (626-403-47-43), jonka omistaa Jukka Kuonanoja. Alue rajoittuu Honkavuoren urheilukeskuksen maa-alueeseen.

 

Alueen hankinnalla pystytään turvaamaan urheilukeskuksen toiminta ja kehittäminen tulevaisuudessa. Kaupungin mukana oleminen hankkeessa on alueen kehittämisen kannalta tärkeää.

 

Neuvotteluissa Jukka Kuonanojan kanssa parhaimmaksi menettelyksi on päädytty tilusvaihtoon Pyhäjärven kaupungin sellaisesta maa-alueesta, joka rajoittuu hänen omistamiin maihin tai on lähellä hänen omistamiaan alueita. Sellainen maa-alue löytyi kiinteistöistä JAAKKOLA (626-403-46-52) josta irroitettavan määräalan pinta-ala on noin 5,41ha. Määräala on kokonaan metsätalousmaata.

 

Osapuolet ovat tietoisia, että tilan HONKAMÄKI määräalaan kohdistuu vuokrasopimukset Lamminahon Ahto Ry:n kanssa, mitkä on solmittu vuosina 1996 ja 1998.

 

Sopijapuolten yhteisen näkemyksen mukaan alueet vastaavat arvoltaan toisiaan, eikä mitään välirahaa makseta puolin eikä toisin.

 

Määräalojen vaihdosta on laadittu tilusvaihtosopimusluonnos. Omistus- ja hallintaoikeus kohteisiin siirtyy tilusvaihtotoimituksen päättymisen jälkeen. Tilusvaihdon kustannuksista vastaavat osapuolet puoliksi.

 

Koska hallintosäännöllä (1.12.2017) toimivaltaa ei ole kiinteän omaisuuden luovuttamisen osalta siirretty toiselle toimielimelle, tilusvaihdosta päättäminen kuuluu kaupunginvaltuustolle.

 

Kaupunginhallitus on hallintosäännön 60 §:n 2 kohdan perusteella toimivaltainen niin halutessaan jatkamaan määräalan vuokraamista Lamminahon Ahto Ry:lle maanvuokrasopimuksella tilusvaihtotoimituksen päättymisen jälkeen tai voi käyttää aluetta urheilutoiminnan kehittämiseen omassa omistuksessaan ja hallinnassaan olevana alueena.

 

Oheismateriaalina nro 3 on arviokirjat tilusvaihdon kohteena olevista alueista

 

Luonnos tilusvaihtosopimukseksi on esityslistan liitteenä nro 1.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen tilusvaihtoa tarkoittavan sopimuksen Pyhäjärven kaupungin ja Jukka Kuonanojan välillä urheilualueen kehittämismahdollisuuksien turvaamiseksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on luonnos tilusvaihtosopimukseksi.

 

 

 

KVALT § 26

 

Arviokirjat tilusvaihdon kohteena olevista alueista on oheismateriaalina nro 1.

 

Esityslistan liitteenä nro 4 on luonnos tilusvaihtosopimukseksi.

 

Päätös:

 

Vt. kaupunginjohtaja esitteli liitteenä nro 4 olevaan tilusvaihtosopimusluonnokseen tehdyn lisäyksen: "Osapuolet ovat sopineet , että Honkamäen tilaan kuuluvalla vaihtoalueella metsäliiton kanssa solmittu hakkuusuunnitelma suoritetaan loppuun talvikauden 2018 aikana luovuttajan lukuun osapuolten sopimalla tavalla"

 

Puheenjohtaja kysyi kaupunginvaltuustolta, että voidaanko tilusvaihtosopimukseen tuleva lisälause hakkuusuunnitelman loppuun suorittamisesta hyväksyä yksimielisesti.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilusvaihtosopimukseen tehdyn lisäyksen.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen siten, että huomioidaan tilusvaihtosopimukseen lisättäväksi maininta hakkuusuunnitelman loppuun suorittamisesta.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 4 on tilusvaihtosopimus.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa