Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Sivistyslautakunta 20.2.2018, liite 1 Käyttötaloussuunnitelma 2018

Sivistyslautakunta

§ 8

20.02.2018

Kaupunginhallitus

§ 74

12.03.2018

 

Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

 

2055/02.02.02/2018

 

SIVLTK § 8

 

 

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunta

 

1. hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat

 

2. siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017 § 130 hyväksytyn Pyhäjärven kaupungin talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.

 

Kuntalain 110 §:n (10.4.2015 410/2015) mukaan "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.5.2015 voimaan tulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu ja alijäämän kattamisvelvollisuus on ulotettu kuntayhtymiin, kriisikuntamenettelyä koskevaa sääntelyä on uudistettu ja konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Säännösmuutoksilla on pyritty korostamaan kunnan vastuunkantoa ja turvaamaan toiminnan taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen muilta osin kuin alijäämän kattamiseksi esitettävien toimenpiteiden osalta."

 

Hallintokuntien tulee noudattaa kaupungin voimassa olevia säännöksiä sekä kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmavuosille 2019-2020 säädettyjä määräyksiä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

 

Sivistystoimen talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat on kohdennettu vastuualueille/kustannuspaikoille.

Päävastuualueet ovat: sivistystoimen hallinto, perusopetus, toisen asteen opetus, kansalaisopisto, vapaa-aika ja varhaiskasvatus.

Oheismateriaalina nro 1 on kaupunginvaltuuston 11.12.2017 § 130 hyväksymä sivistystoimen talousarvio jaettuna vastuualueittain.

 

 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

 

 

Sivistyslautakunta

 

1. hyväksyy sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelman vastuualueittain/kustannuspaikoittain vuodelle 2018

 

2. lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös:

 

 

Hyväksyttiin.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 sivistystoimen talousarvio 2018 jaettuna vastuualueittain.

KHALL 12.03.2018 § 74

 

Liitteenä nro 1 sivistystoimen talousarvio 2018 jaettuna vastuualueittain.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee sivistystoimen vuoden 2018 talousarvion jaettuna vastuualueittain tiedoksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on sivistystoimen vuoden 2018 talousarvion jaettuna vastuualueittain.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa