Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tekninen toimi, määrärahojen käyttösuunnitelma 2018

Tekninen lautakunta

§ 7

20.02.2018

Kaupunginhallitus

§ 75

12.03.2018

 

Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

 

2055/02.02.02/2018

 

TEKLA § 7

 

 

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 § 130 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2020.

 

Kaupunginhallitus on 15.1.2018 § 9 pannut täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen. Kaupunginhallitus on päättänyt velvoittaa toimialojen toimielimet valmistelemaan talousarvion käyttösuunnitelmat, asettamaan tarkennetut tavoitteet ja tarkistamaan talousarvioehdotuksiin sisältyneet alustavat käyttösuunnitelmat, asettamaan tarkennetut tavoitteet ja päättämään niistä helmikuun kokouksissaan.

 

Lautakunnan osalta valtuusto on vahvistanut vain toimintatulot ja toimintamenot yhteisellä summalla. Lautakunnan tulee vahvistaa talousarvio kustannuspaikkatasolla. Vuoden 2018 investoinnit on pääsääntöisesti kohdistettu jo kohteilleen.

 

Kaupungin hallintosääntö (kvalt 27.11.2017 § 118):

"Kaupunginhallitus ja lautakunta

- hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat

- siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille"

 

Oheismateriaali 1 teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelu vuodelle 2018.

 

Teknisen johtajan päätösehdotus:

 

Lautakunta vahvistaa oheismateriaalin mukaisen teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelun vuoden 2018 osalta ja esittää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

Päätös:

 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL 12.03.2018 § 75

 

Liitteenä nro 2 on teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelu vuodelle 2018

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee teknisen toimen vuoden 2018 käyttötalouden kustannuspaikkajaottelun tiedoksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 2 on teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelu vuodelle 2018.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa