Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Erittely ulkoistettavista palveluista (pdf)
  SWOT-analyysi (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 76

12.03.2018

 

Pyhäjärven kaupungin esitys PPKY Selänteelle Pyhäjärven sote-palveluiden tuotannosta vuonna 2019

 

1992/00.01.00/2017

 

KHALL 12.03.2018 § 76

 

 

Tausta

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on 28.8.2017 § 88 päättänyt tehdä PPKY Selänteen perussopimuksen 23 §:n mukaisen eroamisilmoituksen kuntayhtymästä 1.1.2019 alkaen. Kaupunginhallitus on pannut päätöksen täytäntöön päätöksillä 4.9.2017 § 310 ja 18.9.2017 § 329.

Pyhäjärven kaupungin ja Ppky Selänteen viranhaltijaedustajat ovat käyneet neuvottelun 9.11.2017. Tavoitteena on ollut saada osajäsenyyslinjaus. Jatkoneuvotteluun linjattiin Pyhäjärven mukanaolo osajäsenenä, tehostetun palveluasumisen järjestelyt, ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen ja Selman osajäsenyys. Samalla on todettu, että neuvotteluihin tulee poliittinen edustus mukaan.

17.11.2017 Pyhäjärven kaupungin ja Ppky Selänteen viranhaltijaedustajat ja luottamushenkilöt neuvottelivat osajäsenyydestä ja Selänteen kuntayhtymän johtajan esittämistä palvelukokonaisuuksista, mistä vain neuvotellaan. Selänteen tavoite oli edelleen saada Pyhäjärvi pysymään kuntayhtymässä kokonaisuudessaan, vaikka Pyhäjärvi oli selkeästi ilmoittanut valtuuston 30.10.2017 § 101 päättämät palvelut, mistä ei ensivaiheessa neuvotella Ppky Selänteen kanssa vaan aloitetaan neuvottelut muiden palveluntuottajien kanssa välittömästi.Pyhäjärvi haki yhteistä näkemystä osajäsenyyden periaatteisiin. Neuvottelu ei jatkunut. Pyhäjärven kaupungin tulI ilmoittaa 28.2.2018 mennessä kuntayhtymälle, minkä palvelukokonaisuuden osalta se haluaa kuulua kuntayhtymään.

Yhteisneuvottelussa 12.1.2018 Selänteen edustajat edellyttivät Pyhäjärven kaupungilta esitystä ulkoistettaviksi valmisteltavista palveluista 26.1.2018 mennessä. Samalla Selänne toi esiin Pyhäjärven edustajille VM:n kannanoton yhteistoimintavelvoitteiden sitovuudesta tilanteessa, jossa kunta on irtisanonut lain mukaisen yhteistoimintasopimuksen ennen yhteistoimintavelvoitteiden jatkolain päättymistä. Tähän tulkintaan viitaten Ppky Selänteen johtaja kertoi, että ulkoistamisen voi tehdä vain kuntayhtymä. Pyhäjärven kaupungin linjaus on, että Pyhäjärvi voi ulkoistaa ns. rajoittamislain puitteissa palvelujaan, jotka toteutuvat vuoden 2019 alusta alkaen.

Pyhäjärven kaupungin esitys jätettiin 23.1.2018 peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Ulkoistettavaksi palveluiksi esitetään vastaanottopalvelut, täydentävät palvelut, vuodeosasto ja työterveyshuolto Pyhäjärven sote-palveluista. Neuvottelu 26.1.2018 kariutui Ppky Selänteen ilmoittaessa, että on Pyhäjärven sote palveluista järjestämisvastuussa 31.12.2019 asti eikä lähde ulkoistamaan esitettyjä palveluja eikä myöskään hyväksy Pyhäjärven kaupungin ulkoistavan ko palveluja.

 

Pyhäjärven kaupunginjohtaja on antanut Kuntayhtymän hallitukselle tiedoksi 28.2.2018, että Pyhäjärven kaupunginhallitus käsittelee asiaa 12.3.2018 ja että kuntayhtymän hallitus käsittelee asiaa vielä maaliskuussa..

 

Nykytilanne ja tavoitteet


Pyhäjärven kaupunki on arvioinut toiminnallisia ja taloudellisia riskejä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä kiinteistöriskejä. Kriittisinä toiminnallisena ja taloudellisena riskeinä on tunnistettu mm seuraavat tekijät:

 

- Pyhäjärven kaupungin sosiaali - ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuosilta 2015 ja 2016 ovat 10,1 - 20 % suuremmat maakunnan keskiarvoon verrattuna. Maakunnan keskiarvo on tarvevakioituna nettokustannuksena 3 091 €/as ja Pyhäjärven 3 529 €/as. Ainoastaan Siikalatvan ja Hailuodon kuntien menot ovat tätä suuremmat Pohjois-Pohjanmaalla. Naapurikunta Kärsämäen kunnan tarvevakioidut sotemenot ovat puolestaan 5,1-10 % alemmat vastaavana aikana. Pyhäjärven asukaskohtainen meno on -644 € suurempi kuin Kärsämäellä ja - 438 € suurempi kuin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan keskiarvo. Vuositasolla ero maakunnan keskiarvoon on noin 2,3 milj. €. Pyhäjärven kaupungin tavoite on saada sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot/asukas maakunnan keskiarvoon seuraavan neljän vuoden sisällä.

 

- Ppky Selänteen toimesta on viime vuosina toteutettu toimenpiteitä palvelutuotannon kustannusten hallintaan saamiseksi myös Pyhäjärven osalta. Muun muassa palveluprosesseja on uudistettu ja ne on kuvattu, asiakkaita on ohjattu kevyempiin palveluihin, vanhuspalveluissa palvelurakenne on muuttumassa kotihoitopainotteiseksi, palvelujen myöntämiskriteerejä on tarkistettu, päivystävän lääkärin palvelu, erikoislääkäripalvelut ja vammaisten asumispalvelu ovat kilpailutettu. Palvelusetelin käyttöä on laajennettu ja vakilääkäreiden saamiseksi on tehty erilaisia rekrytointitoimenpiteitä. Varahenkilöstöjärjestelmä on käytössä. Säästöjä on haettu myös lomien aikaisilla sulkutoimenpiteillä, mm vuodeosastojen ja röntgenin osalta.

-Toimenpiteillä ei ole kuitenkaan pystytty alentamaan kustannuskehitystä Pyhäjärven sote palveluiden osalta. Merkittävä tekijä/haitta on ollut lääkärien saatavuus vakinaisiin virkoihin vastaanotolle ja työterveyshuoltoon. Tämä haavoittaa koko palvelujärjestelmää ja lisää merkittävästi kustannuksia. Ostopalvelulääkäriä kohden lisäkustannus on arviolta noin 5000 - 7000 €/kuukausi. Lääkärivaje aiheuttaa erikoissairaanhoidon kulujen lisäystä.

 

Toteutetuista toimenpiteistä huolimatta terveys- ja vanhuspalveluiden kustannuskehitys on nouseva. Tietojärjestelmien investoinneissa Selänne on nyt edennyt terveydenhuollon potilasjärjestelmässä "eturintamassa" ja kustannukset ovat kasvaneet tästä johtuen. Tietojärjestelmien tulee olla laajassa yhteiskäytössä valittujen palveluntuottajien kanssa.

 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on meneillään. Esitystä laadittaessa yhtään lakia ei ole hyväksytty. Sote- ja maakuntauudistukseen sisältyy merkittävä riski nykyisten lähipalvelujen siirtymisestä muualle. Lähtökohtana pidetään, että maakunnalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jolloin esitettävä ratkaisu turvaa lähipalvelut kustannustehokkaasti Pyhäjärvelle vähintään seitsemäksi vuodeksi.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osaulkoistaminen tarkoittaa Pyhäjärven kaupungille:

 

- kustannusten ennakoitavuuden hallintaa ja kustannussäästöä

- lähipalveluiden turvaamista käyttäjille ja niiden kehittymistä omalla paikkakunnalla

- terveyskeskus-sairaala kiinteistön käyttöasteen varmistamista

- työpaikkojen säilyttämistä ja lisäämistä Pyhäjärvellä

- lääkäripalvelun turvaamista

- hoito- ja palveluketjujen integraatiota

- uusien innovaatioiden ja teknologian hyödyntämistä sote palveluissa

- ns. peruserikoissairaanhoidon palveluja lähipalveluna

- elinvoimaisuuden vahvistumista

 

Nyt ulkoistettavaksi esitettävän hankintakokonaisuuden on arvioitu TP 17 tietojen pohjalta olevan noin 17 % kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevan sote palveluiden käyttötalousmenoista.

 

Poliittinen seurantaryhmä on käsitellyt asiaa 8.3.2018 ja kannattaa Pyhäjärven sote palvelujen osaulkoistamista esitetyillä palveluilla. Seurantaryhmä laati SWOT analyysin ulkoistuksen vaikutuksista. Analyysi on oheismateriaalina .

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää esittää Ppky Selänteen kuntayhtymähallitukselle, että seuraavat Pyhäjärven sotepalvelukokonaisuudet saatetaan osaulkoistuksen piiriin yhtenä hankintakokonaisuutena kuntayhtymän toimesta vuoden 2019 alusta.

 

- Vastaanottopalvelut kokonaisuudessaan

- Erikoislääkäripalvelut: vastaanotot ja toimenpiteet

- Täydentävät palvelut: laboratorio, röntgen ja lääkehuolto lukuun ottamatta väline- ja laitoshoitoa.

- Vuodeosasto 25 paikkaisena

- Fysioterapia ja puheterapia

- Kotiin annettavista palveluista: kotihoito, tukipalvelut, päivätoiminta (lukuun ottamatta vuorohoitoa, omaishoitoa ja perhehoitoa)

 

Muiden sotepalvelukokonaisuuksien osalta Ppky Selänne voi tuottaa palvelut vuonna 2019.

 

Kaupunginhallitus pyytää Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitusta antamaan vastauksen Pyhäjärven kaupungin esitykseen maaliskuussa 2018.

 

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on erittely ulkoistettavista palveluista ja SWOT-analyysi.

 

Hyvinvointi-sote prjojektipäällikkö Arja Rantapelkonen esitteli asiaa kaupunginhallitukselle ennen päätöksentekoa.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa