Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 93

26.03.2018

 

Sitoutuminen Callio Fish Farming EAKR-hankkeeseen

 

2128/02.02.00/2018

 

KHALL 26.03.2018 § 93

 

 

Pyhäsalmen kaivoksen maanalainen toiminta jatkuu vuoden 2019 syksyyn asti, jolloin louhinta päättyy malmion loppuessa. Tämä aiheuttaa paikkakunnalla 400, alueella 200 ja muualla Suomessa 200 työpaikan loppumisen. Kaivostoiminnan ennakoitavissa olevalla loppumisella on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia, joihin varautuminen on välttämätöntä paikkakunnan ja seudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Pyhäjärven kaivoksen ainutlaatuisen infrastruktuurin ja toimintaympäristön kaikki mahdollisuudet tulee suunnitelmallisesti hyödyntää uuden alueellisen kasvun ja elinvoimaisuuden aikaansaamiseksi sekä kansallisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Kaivoksen infrastruktuuria voidaan hyödyntää monin tavoin. Pyhäjärven kaupunki on yhteistyökumppaneineen aloittanut kaivoksen infrastruktuurin antamiin vahvuuksiin perustuvan uuden yritysalueen, Pyhäjärven Callion, kehittämisen. Kaupunki ja seutukunta ovat laatineet alueellisen ERM-valmiussuunnitelman vuonna 2015 (päivitys syksyllä 2017), jonka yhtenä kärkihankkeena on maanalaisen kalankasvatus- ja kasvinviljelylaitoksen perustaminen. Kasvintuotantohanke on käynnistynyt keväällä 2017.

Vesiviljelytoiminnan lisääminen ja kehittäminen on yksi osa Euroopan Unionin Sinisen kasvun strategiaa. Vesiviljelyä pidetään yhtenä kestävimmistä keinoista tuottaa eläinproteiinia erityisesti siitä syystä, että kalat pystyvät hyödyntämään ravinnon maalla kasvatettavia eläimiä tehokkaammin.

 

Callio Fish Farming - hankkeessa tavoitteena on:

1) toteuttaa esiselvityksiä maanalaisen kalankasvatuslaitoksen perustamiseen

2) selvittää kotimaisten viljeltävien kalalajien (nieriä, siika jne.) kuten myös arvokkaiden trooppisten lajien mahdollinen soveltuvuus viljelytoimintaan kaivoksessa, maanalaisissa kasvatustiloissa

3) tuottaa kannattavuuslaskelmia nykyisen kaivoksen maanalaisen infran, lämmön ja viileyden tuomista eduista eri kalankasvatuksen tuotantokapasiteeteilla verrattuina keskimääräisiin kalankasvatuslaitosten perustamisen- ja tuotantokuluihin

4) kehittää maanalaisen kalankasvatuksen kiertotalouden ekosysteemiä, missä vesiviljelyn ja jalostuksen tuomat ravinteet ja jätteet saadaan hyödynnettyä energiantuotossa, sekä muussa kasvatuksessa/viljelyssä uudelleen käytettävänä ravintona

 

Callio Fish Farming - hankkeen toimenpiteet toteutetaan viiden työpaketin kautta. Työpakettien konkreettiset toimenpiteet ja niistä syntyvät keskeiset tulokset tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

TP1 Projektin hallinta ja viestintä.

Tulokset: Hankkeen tehtävien ja toimenpiteiden koordinointia ja tulosten viestintää.

TP2 Aineiston koostaminen ja kilpailutukset

Tulokset: Kerätään laaja ja kattava tietopohja toimivien kannattavuuslaskelmien pohjaksi.

TP3 Luvat

Tulokset: Selvitetään vesiviljelytoiminnan tarvitsemat luvat ja luvansaantiedellytykset. Haetaan pilottihankkeen tarvitsemat luvat.

TP4 Pilottihankkeen valmistelu ja toteuttaminen

Tulokset: Suunnitellaan Fish Farming hankkeen pohjalta pilottihanke testaamaan käytännössä kaivosalueella tapahtuvaa vesiviljelytoimintaa. Hankkeessa testataan mm. lämmönsäätelyn etuja, jätevesien käsittelyä, lajistoa , louhintaa ja muun infran tuomia etuja.

TP5 Markkina-analyysi ja yhteistyö

Tulokset: Yhteistyökumppaneiden hankkiminen pilottihankkeeseen ja jatkoyrittämiseen markkina-analyysin kautta.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018-31.12.2019 ja kustannusarvio kokonaisuudessaan 122.221 euroa:

Haettava EAKR-rahoitus 85.554 euroa 70 %

Kuntien rahoitus 10.542 euroa 8,6 %

Muu julkinen rahoitus 9.778 euroa 8 %

Yksityinen rahoitus 16.347 13,4 %

Hanke linkittyy useaan muuhun Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäytön hankkeeseen synergioiden hyödyntämisen kautta:

- Energiakaivos-hanke, hallinnoija GTK

- Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö-hanke, hallinnoija Pyhäjärven Kehitys Oy

- Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen (HybArkt)

- AIKO-hanke Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE-testiympäristön mallintaminen, hallinnoija Pyhäjärven Kehitys Oy

 

Lisäksi haettava hanke on olennaisesti linkittyvä Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn kaivostoiminnan loputtua Pyhäjärvellä EMKR-hankkeen kanssa, hyödyntäen sen tuottamaa infrastruktuurin teknistä kartoitustietoa.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupunki sitoutuu rahoittamaan Callio Fish Farming-hanketta 10.542 eurolla ajalle 1.8.2018 - 31.12.2019.

 

Hankkeen omarahoitusosuus katetaan vuonna 2018 ja 2019 alkavien hankkeiden sitomattomasta määrärahasta ("muut hankkeet").

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa