Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Valtuutettujen aloitteet vuonna 2017 (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 95

26.03.2018

 

Valtuutettujen aloitteet vuonna 2017

 

1974/00.02.00/2017

 

KHALL 26.03.2018 § 95

 

 

Kuntalain (410/2015) ei ole säännöksiä valtuutettujen aloiteoikeudesta tai aloitteista. Aloiteoikeuden on katsottu olevan olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön.

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 115 §:ssä todetaan valtuutettujen aloitteista seuraavaa.

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

 

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään asianomaiselle toimielimelle valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteista johtuvat toimenpiteet päätetään siinä toimielimessä, jolla on lain tai hallintosäännön perusteella toimivalta asiassa. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Aloiteluettelo vuonna 2017 tehdyistä valtuutettujen aloitteista liitteenä nro 2.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää esittää luettelon vuonna 2017 valtuutettujen tekemistä aloitteista kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on aloiteluettelo vuonna 2017 tehdyistä valtuutettujen aloitteista.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa