Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 99

26.03.2018

 

Hyväksymislausuma yrityssaneerausasiassa HS 17/9247

 

2130/03.06.00/2018

 

KHALL 26.03.2018 § 99

 

 

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on 21.12.2017 tehnyt päätöksen Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy:n (0996717-0) yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta.

Saneerausmenettelyn mukaiset velkajärjestelyt kohdistuvat saneerausvelkoihin. saneerausvelalla tarkoitetaan kaikkia velallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen vireille tuloa (10.11.2017), mukaan luettuina vakuusvelat sekä velat, joiden peruste tai määrä on ehdollisen tai riitainen taikka muusta syystä epäselvä.

Selvittäjäksi määrätty asianajaja Jussi Luukko on tehnyt saneerausohjelmaehdotuksen, jota esitetään vahvistettavaksi yrityksen saneerauksesta annetun lain 92:§n mukaisessa nopeassa menettelyssä ja siitä pyydetään hyväksymislausumaa velkojilta ja velalliselta. Saneerausohjelma voidaan vahvistaa saneerausohjelmaksi, kun on 1)saatu kirjallinen hyväksyntä kaikilta sellaisilta velkojilta, joiden saatavat ovat velkojien saatavien kokonaismäärästä yhteensä vähintään 80 prosenttia, ja jokaiselta velkojalta, jonka saatavan määrä on vähintään 5 prosenttia velkojien saatavien kokonaismäärästä sekä 2) velallisen kirjallinen lausuma.

Pyhäjärven kaupungilla on yrityksen kanssa suunnittelupalvelusopimus tiesuunnitelmista ja rakennussuunnitelmista kolmelle kevyen liikenteen väylälle. Kaupunki on suorittanut maksuerätaulukon mukaiset maksuerät viimeisiä eriä lukuun ottamatta ja se on tehnyt useita reklamaatioita sopimuksen mukaisen suunnittelupalvelutyön viivästymisestä ja käynyt useita neuvotteluja asiasta.

Yhtiön johto kiistää perusteeltaan ja määrältään Pyhäjärven kaupungin esittämät vahingonkorvausvaatimukset.

 

Liitteenä nro 3 on kaupungin lausuma asiassa. Liite on salassa pidettävä julkisuuslain 24.1 §:n kohdan 20 mukaan.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupunki ilmoittaa Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle vastustavansa Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy:n yrityssaneerauksesta tehtyä saneerausohjelmaehdotusta liitteestä 3 ilmenevin perustein.

 

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Tekninen johtaja Sami Laukkanen esitteli asiaa kaupunginhallitukselle ennen päätöksentekoa.

 

Kaupunginhallitus tarkisti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 4 on kaupungin lausuma asiassa. Liite on salassa pidettävä julkisuuslain 24.1 §:n kohdan 20 mukaan.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa