Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 90

26.03.2018

 

Kaupunginvaltuuston kokouksen 26.1.2018 päätösten täytäntöönpano

 

2081/00.02.00/2018

 

KHALL 26.03.2018 § 90

 

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 96 §:n mukaan valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olennaisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin.

 

Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kuntalain 135 §:n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden valituskelpoisuudesta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan kuntalain mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täytäntöönpanotoimia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa.

 

KuntaL 143 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöytäkirjan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kuntalain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät:

 

- § 1 Kokouksen avaaminen

 

- § 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

- § 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

- § 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa päätökset §:t 1 - 4 tehdyiksi lain ja valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on § 4 kohdalla päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 5 Kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen / Määräala kiinteistöstä METSO 626-403-26-83 rakennuksineen (Köpsinrinteen palvelukeskus), ostaja Attendo Oy

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Merkitään tiedoksi, että kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 6 Varavaltuutetun nimeäminen (Vaalilaki 93 §)

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 7 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 00850/16/2209

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Merkitään tiedoksi, ettei päätökseen ole valitusaikana haettu muutosta, joten se on lainvoimainen.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 8 Markkinaoikeuden päätös dnro 2017/440

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Merkitään tiedoksi, ettei päätökseen ole valitusaikana haettu muutosta, joten se on lainvoimainen.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- § 9 Valtuutettujen aloitteet

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, ettei valtuutettujen aloitteita tehty kokouksessa 26.1.2018.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa