Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Diat valitsemalla vaikutat POP-maakunnassa

Kaupunginhallitus

§ 91

26.03.2018

 

Valitsemalla vaikutat pop-maakunnassa-hanke / Pyhäjärven kaupungin osallistuminen

 

2129/02.02.00/2018

 

KHALL 26.03.2018 § 91

 

 

Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa laajenee osana maakunta- ja sote-uudistusta. Hallitus antoi 8. maaliskuuta eduskunnalle esityksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki). Uutta valinnanvapausmallia on mahdollista pilotoida uuden lainsäädännön mukaisena sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen lakipaketin 1.7.2018 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriöltä voi hakea valtionavustusta pilottien toteuttamiseen. Pilotteihin on varattu valtion talousarviossa 100 miljoonaa euroa. Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusta.

 

Pilotoida voi sote- keskuksia ja suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Valtionavustusta on haettava 15.3.2018 mennessä. STM:stä saadun tiedon mukaan hankehallinnoijana voi toimia vain nykylainsäädännön mukaisesti sote-toimialan tehtäviä hoitava taho. Pilottien on katettava lähtökohtaisesti vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä, mutta erityisperustein pilotin kattavuus voi olla pienempi.

 

Pohjois-Pohjanmaalla on valmisteltu asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilottia. Pilotin hallinnoijana toimisi Oulun kaupunki. Tavoitteena on, että pilotit voisivat Pohjois-Pohjanmaalla alkaa 1.7.2018 ja jatkua vuoden 2019 loppuun saakka.

 

Tavoitteena on tuoda valinnanvapauslainsäädännön toimeenpanoon liittyvää tietoa kaikkien maakuntien käyttöön. Asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on erityisesti palveluprosessien (mm. asiakassuunnitelman teko ja budjetin laskeminen) mallintaminen sekä seurantajärjestelmän ja korvausmallien kehittäminen. Tarkoituksena on pilotoida asiakkaan roolin kasvattamista palveluista päättämisessä sekä palveluiden sisältöjen rakentamisessa asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tietojärjestelmien ja tiedonvaihdon testaaminen on pilottien yksi keskeinen kansallinen tavoite.

 

Pohjois-Pohjanmaan asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotissa tavoitteena on:

 

a) Asiakasosallisuus palvelusuunnittelussa ja -muotoilussa tavoitteena asiakkaan henkilökohtaiseen tarpeeseen vastaavat joustavat palvelut

 

b) Asiakkaiden tiedontarpeisiin vastaaminen monikanavaisesti, asiakas- ja potilasjärjestöjen roolin hyödyntäminen asiakkaiden informoinnissa sekä asiakkaiden ohjaaminen matalan kynnyksen toimintaan

 

c) Yritystoiminnan, järjestöjen, asiakkaiden ja julkisen toimijan uudenlainen kumppanuus ja verkostot markkinoiden kehittämisessä

 

d) Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen osana liikelaitoksen sekä sote-keskuksen roolien simulointia maakunnassa

 

e) Valmiuksien luominen sähköisen järjestelmän käyttöönottoon ja hyödyntämiseen koko maakunnassa asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin osalta yhteiskehittämisen kautta

 

f) Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin arvon määrittely, korvausmekanismit, sopimusmallien testaus sekä tiedontuotanto

 

Pilotin aikana yhteiskehittämisen kautta luodaan syntyvälle Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle valinnanvapauden toimintamallit asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin osalta. Pilotissa rakennetaan maakuntavalmiudet toiminnan laajentamiseen varsinaisen järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle vuoden 2020 alusta. Pilotissa osallistetaan laajasti yhteiskehittämiseen niin asiakkaat, yritykset, järjestöt, ammattihenkilöt kuin pilotointiin liittyvät muut toimijat.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2018 - 31.12.2019 ja se toteutetaan neljässä eri osahankkeessa:

 

1) Oulun kaupunki (Oulu ja ympäristö: Oulun kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä, Kempele, Muhos, Liminka, Lumijoki, Hailuoto, Tyrnävä)

2) Pohjois-Pohjanmaan liitto

3) Kuusamo (Koillismaa: Kuusamo ja Taivalkoski)

4) Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Rannikko ja jokilaaksot: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki), Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (Haapajärvi, Reisjärvi ja Pyhäjärvi), Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska), Haapavesi, Oulainen, Pyhäntä, Kalajoki, Merijärvi, Kärsämäki ja Siikalatva).

 

Hankkeeseen osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät tekevät päätökset viimeistään 13.4.2018 mennessä, ja päätökset toimitetaan ministeriöön 20.4.2018 mennessä.

 

Oulun kaupungilla on hallinnollinen vastuu koko hankekokonaisuudesta sekä oma osahankkeensa. Lisäksi Oululla on koordinoiva vastuu sekä koko hankekokonaisuudessa toteutettavasta kehitystyöstä että lääkinnällisen kuntoutuksen asiakassetelipilotoinnista maakunnan tasolla.

 

Hankkeen vastuullinen johtaja on Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden kehittämisjohtaja Sirkka-Liisa Olli.

 

Pilotissa tehtävään yhteiskehittämiseen eli esimerkiksi maakunnallisten sääntökirjasisältöjen, arvojen ja korvaustasojen määrittelyyn sekä yritysten ja järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön on tavoitteena osallistua koko maakunta.

 

Asiakaspilotointia toteutetaan pienimuotoisena myös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä (Haapajärvi, Reisjärvi ja Pyhäjärvi), Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska), Oulunkaaren kuntayhtymässä (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala) sekä Haapaveden, Kempeleen, Muhoksen, Oulaisten, Pyhännän ja Taivalkosken kunnissa.

 

Asiakassetelipilotissa myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakasseteli pilotoitaviin palveluihin asiakkaille, jotka vapaaehtoisuuteen perustuen haluavat osallistua pilottiin. Henkilökohtaista budjettia pilotoidaan vanhuksille, vammaisille ja kehitysvammaisille, joilla on jatkuva ja laaja-alainen avun, tuen tai huolenpidon tarve ja kyky itse tai tuettuna suunnitella ja hankkia palvelunsa.

 

Kustannukset ja rahoitus:

 

Hankekokonaisuuden kokonaiskustannusten arvioidaan olevan enintään 8,3 miljoonaa euroa (Alv 0 %). Tämän hetkisessä valmistelutilanteessa, joka vielä täsmentyy kuntien ja kuntayhtymien antaessa tarkemmat tiedot, ovat kokonaiskustannukset 8,29 miljoonaa euroa,

 

josta henkilöstökulut ovat 1,87 miljoonaa euroa ja palveluiden ostot 6,315 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut sisältävät projektipäällikön, projektikoordinaattorin ja lääkinnällisen kuntoutuksen koordinaattorin Oulussa (kokonaisuus sekä Oulun osahanke) sekä osahankkeiden (PPL, Kuusamo, Raahe) projektikoordinaattorit sekä työpanoksen siirron. Työpanoksen siirto mahdollistaa palvelu- ja kuntoutusohjaajien osa-aikaisen kehittämistyön hankkeessa, koska voidaan palkata sijaisia. Palveluiden ostot sisältävät PSOP- kehittämistyön, konsultaation, pilottikuntien integraatiot olemassa oleviin järjestelmiin, PSOP- käyttöönoton ja koulutuksen maakunnassa, PSOP-palvelun laajennetun käytön pilotin aikana, tuen yrityksille, viestinnän suunnittelun ja toteuttamisen, erityisesti kansalaisten viestintäkanavat sekä riskien osuuden palveluista.

 

Koko hankekokonaisuuden kustannukset ja rahoitus

 

Menolaji

2018

2019

Yht

Henkilöstökulut

703 658

1 167 317

1 870 975

Palvelujen ostot

839 040

5 476 160

6 315 200

Aineet ja

 

 

 

tarvikkeet

5 000

10 000

15 000

Vuokrat

26 800

43 600

20 000

Muut kulut

10 000

10 000

20 000

Menot yht.

1 584 498

6 707 077

8 291 575

Rahoitus

2018

2019

Yht

Sos. ja terv.

 

 

 

ministeriö 100 %

1 584 498

6 707 077

8 291 575

Rahoitus yht.

1 584 498

6 707 077

8 291 575

 

 

 

 

Oululla on koordinoiva vastuu koko hankekokonaisuudesta sekä lääkinnällisen kuntoutuksen asiakassetelipilotista koko maakunnan tasolla.

 

Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusta, joten rahoitus on 100 %, mikäli se myönnetään.

 

Liitteenä nro 1A diat "Valitsemalla vaikutat Pop-maakunnassa".

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Pyhäjärven kaupungin osallistumisen Valitsemalla vaikutat PoP-maakunnassa-hankkeeseen vuosina 2018-2019 tasolla 1. yhteiskehittäminen ja tasolla 2. pilotointi asiakastasolla. Asiakassetelipilottiin osallistutaan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden osalta. Henkilökohtaisen budjetin pilottiin osallistutaan vammaispalveluasiakkaiden osalta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Hyvinvointi-sote projektipäällikkö Arja Rantapelkonen esitteli asiaa kaupunginhallitukselle ennen päätöksentekoa.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 2 on diat "Valitsemalla vaikutat Pop-maakunnassa".

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa