Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Pyhäjärven kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös / Khall 26.3.2018 § 92

Kaupunginhallitus

§ 92

26.03.2018

 

Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2017 tilinpäätös

 

2093/02.02.01/2018

 

KHALL 26.03.2018 § 92

 

 

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kirjanpitolain soveltaminen kunnan kirjanpidossa näkyy tilinpäätöksen sisältövaatimuksissa. Tase laaditaan kirjanpitoasetuksen mukaisesti. KPA 1:6 §:n tasekaava on yhteinen kaikille kirjanpitovelvollisille. KPL:n mukainen tase antaa mahdollisuuden arvioida kunnan omavaraisuutta ja velkaisuutta samoilla tunnusluvuilla muiden kirjanpitovelvollisten kanssa.

 

Tuloslaskelma perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmakaavan mukaan toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään tulo- ja menolajeittain.

 

Tilinpäätökseen sisältyvä rahoituslaskelma täydentää tilinpäätösinformaatiota osoittamalla tulorahoituksen määrän ja riittävyyden investointien ja pääoman palautusten kattamiseen. Rahoituslaskelma osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kattamaan lainanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutuneita varoja. Rahoituslaskelman laatiminen perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen.

 

Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan varainkäytöstä kunnan päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. Toteutumisvertailun tiedot saadaan talousarviosta ja toteutuneesta kirjanpidosta. Seuranta on sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille hyväksynyt.

 

 

Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus, jonka laatimisesta vastaa kaupunginhallitus. Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tuloksen käsittelystä.

 

Pyhäjärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017

 

Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot olivat 4.318.308 euroa ja toimintakulut olivat 42.214.702 euroa. Toimintakatteeksi muodostui yhteensä -37.896.394 euroa, joka jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna ulkoiset toimintatulot toteutuivat 99,7 % sekä toimintakulut 96,3 %. Ulkoiset toimintatuotot alittuivat 12.271 euroa sekä toimintakulut alittuivat 1.621.345 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintakate alittui 1.609.074 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintakate toteutui 95,9 % vuoden 2017 muutettuun talousarvioon verrattuna.

 

Pyhäjärven kaupungin toimintakulut sisältävät Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle maksetut hallinnosta ja palveluista aiheutuneet kustannukset. Pyhäjärven osuus hallinnon ja palvelujen kustannuksista oli 25.147.868 euroa. Kustannukset alittuivat noin 580.000 euroa vuoden 2017 muutettuun talousarvioon verrattuna. Talousarvion toteutuma oli 96,8 %. Selännepalvelujen kustannusten osuus oli 61 % Pyhäjärven kaupungin ulkoisista menoista.

 

Investointien toteutuma oli yhteensä 3.481.227 euroa. Toteutuma oli 110,3 % talousarvioon varatusta määrärahasta.

 

Lainakanta oli vuoden 2017 lopussa 22.631.015 euroa, joka on 4.240 euroa/asukas. Tilinpäätösvuonna nostettiin talousarviolainaa 4,45 M€ kuten oli talousarviossa hyväksytty. Omavaraisuusaste 31.12.2017 oli 54,7 %. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

 

Tuloveroprosentti vuonna 2017 oli 20,75 %. Verotulokertymä oli yhteensä 21.604.460 euroa, toteutuma talousarvioon verrattuna oli 103,1 %. Valtionosuuksia kertyi 15.761.413 euroa, joka toteutui 100,4 % talousarvioon verrattuna.

 

Vuosikate oli 1.733 euroa, mikä merkitsee sitä että toiminnan kokonaistulot riittivät kattamaan kokonaismenot, mutta eivät kattaneet poistoja. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 1.536.847 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui -1.556.617 euroa. Poistoerojen muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jäi -1.163.125 euroa.

 

Kaupunginhallitus päätti 26.2.2018 § 53, että edellisinä vuosina päätetyt poistoeron muutokset käsitellään aikaisempien suunnitelmien mukaisesti ja tuloutetaan tehtyjä poistoeroja yhteensä 393.492,57 euroa. Tilikauden alijäämä katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa.

 

Oheismateriaalina nro 1

Pyhäjärven kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus

 

1. Hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

 

2. Allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017.

 

3. Valtuuttaa keskustoimiston tekemään tarvittaessa teknisiä tarkistuksia ja täsmennyksiä tilinpäätösasiakirjaan.

 

4. Jättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi valtuuston asettamien tavoitteiden osalta.

 

5. Saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017 tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

 

6. Esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 1.163.124,73 euroa siirretään taseen oman pääoman yli- / alijäämätilille.

 

Päätös:

 

Vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleiskatsauksen kaupunginhallitukselle klo 14:20- 14:30.

Kaupunginkamreeri Sari Nissilä esitteli tilinpäätöksen eri osien ja kokonaisuuden toteutumista.14:30 -15:05.

 

Toimi-alueiden osalta paikalla kokouksessa esittelemässä:

 

 

 

 

Sivistystoimi

Sivistysjohtaja

Jukka Lehtosaari

 

Klo 15:05-15:35

Tekninen toimi

Tekninen johtaja

Sami Laukkanen

 

Klo 15:05 - 15:45

 

 

 

Hallintotoimen esittelyn klo 16:25 -16:40 työllisyyspalvelujen ja henkilöstöraportin osalta suoritti hallintojohtaja Hannu Haapala ja elinkeinopalvelujen osalta vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vt. kaupunginjohtajan päätösehdotukset kohdat 1-6.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa