Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Lausunto KHO:lle / Asia 1217/3/18 / Kunnallisvalitus Taimi Nurminen / Kvalt 8.2.2016 (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 110

09.04.2018

 

Lausunto KHO:lle asiassa 1217/3/18 / Kunnallisvalitus Taimi Nurminen / Kvalt 8.2.2016

 

1668/00.02.00/2016

 

KHALL 09.04.2018 § 110

 

 

Korkein hallinto-oikeus pyytää Pyhäjärven kaupunginhallitukselta lausuntoa Taimi Nurmisen tekemästä valituksesta, joka liittyy Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 8.2.2018 antamaan päätökseen 18/0052/2.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 8.2.2018 nro 18/0052/2 ratkaissut Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokouksen 8.2.2016 päätöksistä tehdyn valituksen seuraavasti:

 

Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin se kohdistuu päätöksiin 8.2.2016 §:t 1-4, 7, 9, ja 12-14 ja poistaa päätöksiin §:t 7 ja 9 virheellisesti liitetyt valitusosoitukset sekä Taimi Nurmiselle 14.3.2016 luovutettuun §:n 4 kohdalla tehtyä päätöstä koskevaan pöytäkirjanotteeseen virheellisesti liitetyn valitusosoituksen. Muutoin hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylännyt sen.

 

Hallinto-oikeus hylkää valittajien vaatimuksen Pyhäjärven kaupungin velvoittamisesta korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut. Hallinto-oikeus hylkää kaupunginhallituksen vaatimuksen valittajien velvoittamisesta korvaamaan Pyhäjärven kaupungin oikeudenkäyntikulut asiassa. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen päätösten täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

 

Taimi Nurminen on 13.3.2018 tehnyt jatkovalituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle HO:n päätöksestä 8.2.2018 nro 18/0052/2.

 

Valittaja vaatii, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 18/0052/2 on kumottava kuntalain vastaisena valituksesta ilmenevin perusteluin.

 

Korkein hallinto-oikeus pyytää lausunnon toimittamaan 30.4.2018 mennessä.

 

KHO:n lausuntopyyntö 23.3.2018, dnro 1217/3/18 ja valitus liitteineen ovat liitteenä nro 3.

 

Luonnos Pyhäjärven kaupungin lausunnoksi KHO:lle asiassa 1217/3/18 jaetaan kokouksessa.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa kokouksessa jaettavan luonnoksen mukaisen lausunnon KHO:lle Taimi Nurmisen valitukseen asiassa 1217/3/18.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus päätti antaa kokouksessa jaetun luonnoksen mukaisen lausunnon KHO:lle Taimi Nurmisen valitukseen asiassa 1217/3/18.

 

Luonnos Pyhäjärven kaupungin lausunnoksi KHO:lle asiassa 1217/3/18 on liitteenä nro 3.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa