Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tarjousten avauspöytäkirja 2.3.2018 (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 107

09.04.2018

 

Hankintapäätös / Kaavateiden urakka

 

2131/08.01/2018

 

KHALL 09.04.2018 § 107

 

 

Pyhäjärven kaupungin tekninen toimi on kilpailuttanut asemakaavateiden peruskorjauksen 2018 ilmoittamalla hankinnasta 9.2.2018 julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) www.hankintailmoitukset.fi. Tarjousten jättämisen määräaika oli 2.3.2018 klo 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kuusi (6) tarjousta.

 

Tarjousten avaaminen on suoritettu, tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen on tehty, samoin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja tarjousten vertailu.

 

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten käsittelyssä valintaperusteena on kokonaistarjoushinnaltaan halvin.

 

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 93 §:n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

 

Hankintalain 123 §:n (1397/2016) mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisuista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

 

Hankintapäätökseen liitettävästä valitusosoituksesta, oikaisuohjeesta ja hankintapäätöksen tiedoksiannosta perusteluineen, valitusosoituksineen ja oikaisuohjeineen säädetään hankintalain 126 § ja 127 §:issä (1397/2016).

 

Hallintosäännön 29 §:n perusteella hankintapäätöksen tekeminen alle 250 000 euron urakoista kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. Koska kaavateiden peruskorjauksesta 2018 annettu edullisin tarjous on 552 097,00 euroa, kaupunginhallitus on toimivaltainen tekemään hallintosäännön 23§ mukaisesti hankintapäätöksen peruskorjausurakasta.

 

Urakkahinta jakautuu osiin seuraavasti:

K4 Susitie tieurakka 391 759,00 euroa

K4 Susitien vesihuollon saneeraus 121 876,00 euroa

K5 Kokontie (ehdollinen) 38 462,00 euroa

yhteensä 552 097,00 euroa

 

Kaupungin investointibudjetissa on v. 2018 varattuna kaavateiden korjaukselle kustannuspaikalla 700 yht. 400 000€ joka ei riitä kattamaan kilpailutettua urakkaa kokonaisuudessaan mikäli ehdollisena kilpailutettu Kokontien peruskorjaus on mukana urakassa sellaisenaan.

 

Pyhäjärven Energia- ja Vesi Oy kustantaa vesihuollon saneerauksen osuuden tässä urakassa erillisen mittaus- ja laskutusmäärälistan mukaisesti.

 

Tekninen toimi esittää, että ehdollinen Kokontien osuus 38 462 euroa jätetään hankintapäätöksestä pois. Kokontietä parannetaan tämän hankkeen yhteydessä kevyemmällä korjausmenetelmällä määrärahojen puitteissa siten, että kustannus tälle urakan lisätyönä tehtävälle investoinnille voidaan kattaa kustannuspaikalta 703.

 

Koska tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai tarjoajien elinkeinoa koskevaa muuta sellaista tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa joko tarjoajalle itselleen tai tilaajalle, tarjoukset ovat esillä kokouksessa.

 

Esityslistan liitteenä nro 1 on tarjousten avauspöytäkirja 2.3.2018.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää, että kaavateiden peruskorjaus 2018 urakka hankitaan edullisimman tarjouksen tehneeltä Kuljetuspolar Oy:ltä kokonaishintaan 513 635,00€ alv. 0%.

Hankinta käsittää kohteet K4 Susitien peruskorjaus ja vesihuolto.

 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että teknisen toimen esityksen mukaisesti loppukustannus investoinnille Kokontien osalta katetaan kustannuspaikalta 703. Siirto käsitellään lisämäärärahaesitysten yhteydessä lokakuun 2018 valtuustossa.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Tarjousten avauspöytäkirja 2.3.2018 on liitteenä nro 1.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa