Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Teknisen johtajan lausunto 25.4.2018 ja karttatuloste (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 123

14.05.2018

 

Poikkeaminen 626-404-75-55-M601

 

2080/10.03.00/2018

 

KHALL 14.05.2018 § 123

 

Maire Peltoniemi ja Jani Niskanen ovat hakemuksellaan 25.04.2018 hakeneet poikkeamislupaa rakentaa omakotitalon omistamalleen määräalalle 626-403-75-55-M601. Rakennuspaikka sijaitsee Kirkonkylän alueella ja on merkitty yleiskaavaan loma-asunnon rakennuspaikkana RA. Yleiskaavassa tällä alueeella rakentamisen mahdollistaa merkinta RA eli loma-asuntojen rakennusalue, jossa rakennusoikeutta on 120 m2.

 

Poikkeamista haetaan käyttötarkoituksen muuttamiselle sekä rakennusoikeuden ylittämiselle. Omakotitalon kerrosala on 119,5 m2 ja talousrakennuksen 100m2. Rakennusoikeus ylittyy 99,5 m2. Talousrakennuksen rakentaminen on kaavan sallimaa rakentamista.

 

Kunta voi erityisestä syystä myöntää MRL 171 §:n mukaan poikkeuksen MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, jossa kysymys on uuden rakennuksen rakentamisesta tai olevan rakennuksen laajentamisesta ranta-alueelle.

 

Naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 §:n (22.12.2009/1589) mukaisesti.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n tarkoittamaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle poikkeaminen ei aiheuta eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Alueella on Pyhäjärven Energia- ja Vesi Oy:n paineviemäri sekä vesiverkosto.

 

Tekninen johtaja on 25.4.2018 antanut lausunnon, jonka mukaan hän puoltaa myönteisen päätöksen antamista rakennusoikeuden ylittämiselle sekä käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseen asumiseen.

 

Liitteenä nro 3:

- Teknisen johtajan lausunto 25.4.2018 ja karttatuloste. Poikkeamishakemus liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Koska poikkeamislupahakemuksen tarkoittama rakennuspaikka on oleva rakennuspaikka ja hakemuksen mukainen rakentaminen ja poikkeaminen ei aiheuta MRL 171 §:n tarkoittamia haittoja, kaupunginhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan rakennusoikeuden ylittämiselle sekä käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseen asumiseen tilalle 626-403-75-55-M601.

 

Kaupunginhallitus päättää MRL 174 §:n 2 momentin mukaisesti määrätä, että poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun poikkeamislupapäätös on saanut lainvoiman.

 

Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan MRL 174 §:n mukaisesti tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan poikkeamisluvan hakijoille ilmoituksin, että kaupungin poikkeamispäätökseen voidaan soveltaa, mitä MRL 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 2 on teknisen johtajan lausunto 25.4.2018 ja karttatuloste.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa