Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 132

14.05.2018

 

Työllistämisen palkkatukimallin uudistaminen

 

2148/00.04.02/2018

 

KHALL 14.05.2018 § 132

 

 

Pyhäjärven kaupungilla on syyskuusta 2016 lähtien ollut käytössä lisäpalkkatukimalli. Mallin tavoitteena on ollut kaupungille siirtyneiden työmarkkinatuen kuntaosuuksien vähentäminen sitä kautta, että yhdistykset ja yritykset työllistäisivät enemmän pitkäaikaistyöttömiä ja osaltaan vaikuttaisivat pyhäjärvisten pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-aseman. Yhtenä tavoitteena on ollut myös tarjota kolmannen sektorin toiminnalle voimavaraa. Maksettavan tuen määrä on ollut 300e

 

Päätöksenteon lähtökohtana on ollut 2016 helmikuun tilanne, jolloin yli 300 työttömyyspäivää (kunta maksaa työmarkkinatuesta 50%) työttömänä olleita on ollut 38 henkilöä ja keskimääräinen maksuosuus on ollut n.312€/hlö. Yli 1000 työttömyyspäivää (kunta maksaa työmarkkinatuesta 70%) työttömänä olleita on ollut 16 henkilöä ja keskimääräinen maksuosuus on ollut 413€/hlö.

Vuonna 2018 helmikuussa yli 300 työttömyyspäivää (kunta maksaa työmarkkinatuesta 50%) työttömänä olleita oli 23 henkilöä ja keskimääräinen maksuosuus on ollut 329€/hlö. Yli 1000 työttömyyspäivää (kunta maksaa työmarkkinatuesta 70%) työttömänä olleita on ollut 18 henkilöä ja keskimääräinen maksuosuus on ollut 449€/hlö. Helmikuussa 2017 on Pyhäjärven kunta maksanut työmarkkinatuen kuntaosuuksia yht. 20 837€, helmikuussa 2018 kunnan osuus on ollut 14 103,04€. Vaikka kaupungin maksuosuus onkin laskenut yhdistysten ja yritysten työllistämismahdollisuuksia tulee kehittää siinäkin mielessä, että joissakin tapauksissa työsuhteesta voi pitempiaikainen tai pysyvä.

Tuelle asetetut keskeisimpinä ehtoina on ollut, että työllistämiseen on haettu myös palkkatukea valtion työllisyysrahoista, työehtosopimuksen mukainen palkka on maksettu, työllistämisjakso ollut vähintään 6 kk ja että tukien kokonaissumma ei voi ylittää kokonaispalkkakuluja:

 

Viime vuoden kokemus lisäpalkkatuen käytöstä on osoittanut, että lisäpalkkatuen ehtoja tulisi muuttaa. Nykyisille ehdoilla ei lisäpalkkatuen tarjoamista mahdollisuuksista saada kaikkea kapasiteettia käyttöön. Käyttöprosentti on alhainen jatkuvasta tiedottamisesta huolimatta, viime vuonna lisäpalkkatukea käytti vain 3 yritystä ja 4 yhdistystä. Vuodelle 2018 ei ole tullut uusia hakemuksia. Osa työnantajista kokee TE-toimiston palkkatuen hakemisen hankalana ja aikaa vievänä prosessina ja näin ollen lisäpalkkatuen käyttökin on jäänyt vähäiseksi.

 

Työssäoloehtoon liittyvät asiat ovat muuttuneet siten, että työssäoloehto on yleensä 6 kk ja työaika vähintään 18 tuntia viikossa. Palkkatuetussa (te-toimiston tuki) työssä vaaditaan kuitenkin 8 kk työssäoloaika.

 

Lisäpalkkatuen käytön houkuttelevuuden lisäämiseksi ehdotetaan seuraavia keinoja:

. nimike tulisi muuttaa Pyhäjärvi-lisäksi, (selkeämpi ero Te- keskuksen palkkatukeen)

. kuntalisää tulisi voida myöntää ilman TE-toimiston palkkatukivelvoitetta

. tuen määrä olisi 400€ kuukaudessa 6 tai 8 kuukauden ajan

. Asianomaisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa tulee maksaa vähintään 6 kk:n ajalta ja työaika tulee olla vähintään 18 tuntia /viikko, jotta työssäoloehto täyttyy. Mikäli työnantaja hakee palkkatukea te-keskukselta, kaupungin tuen ehtona on vähintään 8 kuukauden työllistämisjakso.

. hakemiskäytäntöä tulisi yksinkertaistaa. (Sähköisenä työsopimuskopio, todiste palkanmaksusta ja tieto mahdollisesta muusta palkkatuesta).

Muut keskeiset ehdot kuntalisän myöntämiselle pidettäisiin ennallaan:

. työllistettävän henkilön tulee olla kirjoilla Pyhäjärvellä ja työttömyys on jatkunut yli 300 päivää.

. työnantajana toimivan/kuntalisän hakijan tulee olla Pyhäjärvellä toimiva yritys tai yhdistys.

. tukien kokonaissumma ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja

Vuoden 2018 talousarviossa on nykyiselle lisäpalkkatuelle työllistämisen kustannuspaikalla varattu 10 000 euroa. Uudistus ei aiheuta lisämäärärahan varaamisen tarvetta.

 

Tukiehtojen uudistamisella tavoitellaan sitä, että yritykset ja yhdistykset työllistäisivät useampia pitkään työttömiä olleita henkilöitä. Työssäoloehdon täyttymisen myötä ko. henkilöt eivät olisi kaupungin työmarkkinatuen maksuosuudessa, yritys tai yhdistys saa työvoimaa ja työllistetty henkilö voi työllistyä myös pidemmäksi aikaa.

 

Oheismateriaalina nro 2 on nykyisen tukimallin ehdot ja ohjeet.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy nykyisen lisäpalkkatukea koskevan ohjeen päivittämisen selostuksessa esitetyllä tavalla

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa