Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 120

14.05.2018

 

Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

 

2126/00.03.01/2018

 

KHALL 14.05.2018 § 120

 

 

Kuntalain 61 §:n mukaan, jos kuntayhtymällä on vain yksi toimielin, jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajat sekä päättävät vastuuvapaudesta siten kuin perussopimuksessa sovitaan.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta.

 

Kuntien maksuosuudet vuonna 2017 olivat yhteensä 62,5 miljoonaa euroa. Kuntien maksuosuuksia tarkistettiin kuntayhtymähallituksen päätöksellä lokakuussa elokuun toteutuman perusteella, jolloin kuntien ennakoita tarkistettiin lisälaskutuksella/palautuksella marraskuun laskutuksessa Haapajärvi -117.212 euroa, Pyhäjärvi -579.244 euroa ja Reisjärvi 375.576 euroa. Kärsämäen liikasuoritusta 24.744 euroa ei palautettu.

 

Kuntayhtymän toimintatuotot olivat yhteensä 73,4 miljoonaa euroa, toimintakulut 773,1 miljoonaa euroa, toimintakate 294.106 euroa sekä vuosikate 344.379 euroa. Tilikauden poistot olivat 344.379 euroa ja siten tilikauden tulos oli 0 euroa.

 

Toimintatuotoista oli 91,4 % myyntituottoja, joihin sisältyvät jäsenkuntien maksuosuudet. Asiakasmaksutuloja kertyi noin 5,2 miljoonaa euroa, mikä oli 7,1 prosenttia toimintatuotoista. Toimintatuottoja kertyi talousarvioon varattua enemmän.

 

Toimintamenoista palvelujen ostot olivat suurin ryhmä eli noin 35,8 miljoonaa euroa ja niiden osuus toimintamenoista oli 49 %. Palvelujen ostoon sisältyvät mm. erikoissairaanhoidon menot, jotka olivat yhteensä noin 20,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 26,8 miljoonaa euroa, mikä on 37 % toimintamenoista.

 

Talousarviota tarkistettiin kuntayhtymähallituksen päätöksellä, jolloin Haapajärven toimintakuluja lisättiin yhteensä -502.200 euroa (vastaanottopalvelujen lääkkeet ja hoitotarvikkeet, lääkinnällisen kuntoutuksen menot, suun ja hampaiden huollon henkilöstökustannusten alittuminen, kotihoidon henkilöstökulut, päivätoiminnan/arviointiyksikön sekä vuorohoidon henkilöstökulut, tehostetun palveluasumisen henkilöstökulut ja ostopalvelut sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla).

 

Pyhäjärven toimintakulujen lisäys oli -1.707.700 euroa (lääkäripalvelujen ostot, väline- ja laitoshuollon henkilöstökulut, työterveyshuollon kustannukset, erikoissairaanhoito, kotihoidon henkilöstökulut ja matkakorvaukset sekä vuokrat, hammashuollon kustannusten alittuminen, päivätoiminnan/arviointiyksikön ja vuorohoidon kustannusten alittuminen, omaishoidon kustannukset, tehostetun palveluasumisen oman toiminnan ja ostopalvelujen kustannukset sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla).

 

Reisjärven toimintakulujen lisäys oli -399.200 euroa (laboratorion vuokrat ja sisäisten palveluiden ostot, kuntoutuksen menojen alittuminen, erikoissairaanhoito, tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen kustannusten alittuminen sekä saatavien poistot).

 

Hallinnon osalta talousarviomäärärahat alittuivat 284.313 euroa. Johdon talousarviomääräraha alittui noin 23.500 euroa, kuntaosuushankkeet noin 30.230 euroa, henkilöstöpalvelut noin 112.900 euroa. Rahoituksen tulot olivat 45.300 isommat mihin oli varauduttu ja Taloushallinto Selman menot alittuivat noin 54.700 euroa verrattuna talousarvioon.

 

Haapajärven osalta talousarviomäärärahat alittuivat eniten lastensuojelun menoissa noin 485.000 euroa, aikuissosiaalityössä noin 118.700 euroa, vammaispalveluissa noin 309.000 euroa, asumispalveluissa noin 107.200 euroa, akuuttiosastolla noin 88.600 euroa, täydentävissä palveluissa noin 87.800 euroa ja suun ja hampaiden huollossa noin 41.100 euroa. Talousarviomäärärahat ylittyivät eniten terapiapalveluissa noin -129.400 euroa, terveys- ja vanhuspalvelujen hallinnon menoissa noin -44.300 euroa, vastaanottopalveluissa noin -31.400 euroa ja erikoissairaanhoidossa noin -458.700 euroa.

 

Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat alittuivat 36.100 euroa ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta.

 

Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat alittuivat eniten lastensuojelussa noin 238.400 euroa, aikuissosiaalityössä noin 121.200 euroa, vammaispalveluissa noin 254.500 euroa, terapiapalveluissa noin 34.800 euroa, asumispalveluissa noin 100.400 euroa, täydentävissä palveluissa noin 31.100 euroa ja suun ja hampaiden huollossa noin 22.900 euroa. Talousarviomäärärahat ylittyivät eniten terveys- ja vanhuspalvelujen hallinnossa noin 68.200 euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin -56.900 euroa, vastaanottopalveluissa noin -175.800 ja erikoissairaanhoidossa noin -68.200 euroa.

 

Reisjärven osalta talousarviomäärärahat alittuivat eniten neuvolassa noin 47.200 euroa, lastensuojelussa noin 59.400 euroa, aikuissosiaalityössä noin 25.300 euroa, vammaispalveluissa noin 251.300 euroa, terapiapalveluissa noin 83.800 euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin 25.300 euroa, asumispalveluissa noin 50.000 euroa, akuuttiosastolla noin 84.300 euroa, ensihoidossa noin 46.200 euroa ja erikoissairaanhoidossa noin 334.100 euroa. Talousarviomäärärahat ylittyivät eniten terveys- ja vanhuspalvelujen hallinnossa noin -40.500, vastaanottopalveluissa noin -96.700 euroa ja suun ja hampaiden huollossa noin -9.700 euroa.

 

Kuntayhtymän hallinnon toimintakate oli noin 60,9 miljoonaa euroa, mikä oli noin 2 miljoonaa euroa pienempi kuin talousarviomääräraha. Hyvinvointipalvelujen toimintakate oli noin 13,9 miljoonaa euroa, mikä oli noin 1,9 miljoonaa euroa pienempi kuin talousarviomääräraha. Terveys- ja vanhuspalvelujen toimintakate oli noin 46,1 miljoonaa euroa, mikä oli noin -56,000 euroa enemmän kuin talousarviomääräraha. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintakate oli noin 1 miljoonaa euroa, mikä alitti talousarviomäärärahan noin 251.150 eurolla.

 

Uuden kuntalain mukaan kuntayhtymillä on alijäämän kattamisvelvollisuus. Alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (Kuntalaki 110.3 §). Kunnan tilikauden alijäämä katetaan tilinpäätöstä seuraavan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien ylijäämästä määrään, mihin taseen ylijäämäerät riittävät. Kuntayhtymässä noudatetaan vastaavaa menettelyä. Jäsenkunnat voivat kuitenkin sopia erikseen tilikauden alijäämän kattamisesta ja ylijäämän palautuksesta. Kuntayhtymän tulos on tasattu viimeisellä laskulla jäsenkuntiin (Haapajärvi 82.528,46 €, Kärsämäki 36.059,33 €, Pyhäjärvi -219.259,60 €, Reisjärvi 229.915,91 €).

 

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat, joihin kuuluu myös tilinpäätöksen laatiminen. Säännös koskee myös kuntayhtymän hallitusta, joka on 28.2.2018 valmistellut kuntayhtymän tilinpäätöksen kuntien valtuustojen käsiteltäväksi.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös vuodelta 2017 käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun. Kuntien valtuustot käsittelevät tilinpäätöksen hyväksymisen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella.

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

 

Tilintarkastaja JHT, KHT Elina Pesonen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä on tarkastanut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen sekä antanut 23.4.2018 tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2017.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta toteaa pöytäkirjassaan 7.5.2018 § 40, että

 

1. kuntayhtymän hallitus on 28.2.2018 § 36 laatinut ja allekirjoittanut kuntayhtymän tilinpäätöksen sekä jättänyt sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi, ovatko kuntayhtymän vuoden 2017 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

2. tilintarkastaja on suorittanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen sekä antanut 23.4.2018 tilintarkastuskertomuksen.

3. ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125 §:n tarkoittamaa muistutusta eikä muuta merkittävää huomauttamista, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä kuntayhtymän hallitukselta tilintarkastuskertomuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on lähettänyt vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen kuntien valtuustoille.

 

Tarkastuslautakunta tilintarkastajan lausunnon mukaisesti esittää, että valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja myöntävät kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi 7.5.2018 § 39 vuoden 2017 arviointikertomuksen sisällön ja on lähettänyt sen allekirjoitettuna jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää, että jäsenkuntien valtuustot pyytävät Selänteen yhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu värillä arviointikertomuksessa syyskuun 2018 loppuun mennessä.

 

Liitteenä nro 1

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Tilintarkastuskertomus 23.4.2018

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2017 käsittelyn yhtymähallituksessa ja yhtymän tarkastuslautakunnassa sekä tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen 2017 käsittelyn yhtymän tarkastuslautakunnassa tiedoksi.

 

Kaupunginhallitus toimittaa kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen vuodelta 2017 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuntalain 125 §:n säätämällä tavalla ja sen säätämässä merkityksessä.

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se pyytää Selänteen yhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu värillä arviointikertomuksessa syyskuun 2018 loppuun mennessä.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esitteli Ppky Selänteen vuoden 2017 tilinpäätöstä kaupunginhallituksen jäsenille ennen asian käsittelyä.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa