Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 122

14.05.2018

 

Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen nimeäminen

 

1970/00.00.01/2017

 

KHALL 14.05.2018 § 122

 

 

Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä (523/2015; 1326/2010) toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja aluehallintovirastot selvittivät loppuvuodesta 2016 ehkäisevän päihdetyön toteutumista kunnissa. Selvityksen tulosten perusteella ehkäisevän päihdetyön rakenteet olivat monessa kunnassa heikot ja lakisääteisten tehtävien hoitamisessa oli merkittäviä puutteita (ks. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen tilanne: raportti ja kansallisesti: Markkula & Warpenius 2017).

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on lähettänyt 5.2.2018 alueensa kunnille ohjauskirjeen, jossa muistutetaan kunnalle kuuluvista ehkäisevän päihdetyön velvoitteista. Aluehallintovirastot tulevat seuraamaan tilannetta vuonna 2019.

 

Ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain 5 §:n mukaan kunnan tulee organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueellaan ja nimetä vastaava kuntalain mukainen toimielin. Pyhäjärvellä ehkäisevän päihdetyön kanssa työskentelevät henkilöt kuuluvat pääosin nuoriso- ja vapaa-aikatoimen, opetustoimen ja peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöön.

 

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari. Hän toimii myös kaupunginhallituksen (14.12.2016 § 389) nimeämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän puheenjohtajana ja kaupungin hyvinvointikoordinaattorina.

 

Ehkäisevän päihdetyön tehtävä on laaja-alainen ja sitä tehdään eri organisaatioiden ammattiosaajien kanssa yhteistyössä. Hyvinvointisuunnitelmassa otetaan kantaa ennaltaehkäiseviin työmenetelmiin. Ehkäisevä ja korjaava päihdetyö on osa hyvinvointikertomuksen aineistoa ja mittaristoa.

 

Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi ehdotetaan nimettäväksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus delegoi operatiivisen työn suunnittelun, toteutuksen ja seurannan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmälle. Kaupunginhallitus ja valtuusto saavat tietoonsa toteutuksen hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arvioinnin kautta.

 

Seuraavan kerran kaupungin hallintosääntöä päivitettäessä tehtävä voidaan kirjata hallintosääntöön.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus nimeää ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi kuntalain mukaiseksi toimielimeksi kaupunginhallituksen.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa