Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Lausunto STM:lle / Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

Kaupunginhallitus

§ 211

10.09.2018

 

Lausunto STM:lle / Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

 

2173/00.04.00/2018

 

KHALL 10.09.2018 § 211

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista annettavaksi hallituksen esitykseksi 14.9.2018 mennessä.

 

Asiakasmaksulainsäädännön uudistus perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen tekemään linjaukseen huhtikuussa 2016, jonka mukaan hallitus käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön kokonaistarkastelun kevään 2017 aikana. Uudistus on tarpeen, koska asiakasmaksulainsäädäntö on vanhentunutta ja vanhentuneet säännökset aiheutuvat tulkintaongelmia. Voimassa olevasta asiakas maksulain säädännöstä puuttuvat säännökset muun muassa palveluasumisen maksuista, eikä siinä myöskään säädetä uusista palvelumuodoista tai digitaalisista ratkaisuista. Voimassa olevassa asiakasmaksuasetuksessa olevat säännöt ehdotetaan siirrettäväksi lain tasolle. Asiakas maksulainsäädännössä on edellä mainittujen lisäksi eräitä muita uudistamista vaativia yksityiskohtia.

 

Hallituksen 2016 tekemän linjauksen mukaisesti asiakasmaksuja koskevaa lainsäädäntöä pyritään uudistamaan niin, että se ottaa huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyn tavoitteet. Asiakasmaksujärjestelmän kehittämisessä pyritään ottamaan huomioon, että se tukee osaltaan asiakkaiden omaa vastuunottoa ja kustannusvaikuttavaa asiointia eri tavoin palveluita tarvitsevilla käyttäjillä. Uudistusta on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä maakuntia koskevan uudistuksen linjausten mukaisesti. Ehdotetun lain voimaantulo on sidoksissa sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon. Uudistusta on valmistelu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä (toimikausi 15.2.-31.12.2017) sekä virkavalmisteluna työryhmän toimikauden jälkeen.

 

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on sekä yleisiä että kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyssä on mahdollisuus vapaaehtoiseen kommentointiin.

 

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät internet-osoitteesta: https://stm.fi/lausuntopyynnot

 

Annetut vastaukset ovat julkisia. Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.

 

Luonnos Pyhäjärven kaupungin lausunnoksi Sosiaali -ja terveysministeriölle asiassa STMO17:00/2018 on oheismateriaalina nro 1.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa kokouksessa jaettavan luonnoksen mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle asiassa STMO17:00/2018.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 5 on kaupunginhallituksen lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista annettavaksi hallituksen esitykseksi (STMO17:00/2018).

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa