Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Oheismateriaali 10, vastine

Tekninen lautakunta

§ 70

21.11.2017

Tekninen lautakunta

§ 8

20.02.2018

Kaupunginhallitus

§ 54

26.02.2018

Tekninen lautakunta

§ 39

19.06.2018

Kaupunginhallitus

§ 190

13.08.2018

Kaupunginvaltuusto

§ 64

27.08.2018

 

Marjoniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos

 

2030/10.02.04/2017

 

TEKLA § 70

 

 

 

Kaavan muuttaminen on lähtenyt Marjoniemen ranta-asemakaavan korttelin 1 kiinteistön Koivikko maanomistajan aloitteesta v. 2017. Kaavoituksen kustannuksista vastaa maanomistaja.

 

 

Kaavakonsulttina ja kaavanlaatijana toimii KimmoKaava.

 

 

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2017 kaavoituskatsauksen 30.10.2017 § 102, jossa on todettu muutoksen tulleen vireille.

 

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelia 1 osittain sekä siihen liittyviä virkistysalueita siten, että tonttijako ja käyttötarkoitus muutetaan nykytarpeita vastaaviksi. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 8 sekä siihen liittyvät virkistysalueet.

 

 

Pyhäjärven rantojen osayleiskaava on hyväksytty Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 12.7.2001 § 63. Se ei koske ranta-asemakaava-alueita, joita on muitakin muutosalueen lähellä. Rantayleiskaavan muutos on hyväksytty Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 22.2.2011 § 16.

 

 

Teknisen johtajan päätösehdotus:

 

 

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy Marjoniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen luonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekemistä varten.

 

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16:21.

 

 

TEKLA § 8

 

 

 

Marjoniemen ranta-asemakaavan korttelin 1 sekä siihen liittyvien virkistysalueiden kaavanmuutoksen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 7.12.2017-5.1.2018.

 

 

Muistutuksia kaavaluonnosta koskien ei ole jätetty.

 

Lausunto kaavaluonnosta koskien on saatu PPKY Selänteeltä, Pohjois-Pohjanmaan ELY Keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan Museolta, Museovirastolta sekä Pohjois-Pohjanmaan Liitolta.

 

 

Kaavaehdotukseen on muutettu korttelijakoa siten, että AP kortteli on numero 8 ja RA korttelit 9 ja 10. RA tontteja on vähennetty yhdellä ja korttelien 9 ja 10 väliin on merkitty suojeltava alueen osa.

 

 

Kaavaehdotuksessa on yhteensä kahdeksan rakennuspaikkaa joista neljä on vakituiselle asumiselle ja neljä vapaa-ajan asumiselle. Voimassa olevassa kaavassa on mahdollista rakentaa 9-10 vapaa-ajan asuntoa.

 

 

 

Pyhäjärven kaupunki katsoo, että kaavaehdotus on linjassa voimassa olevaan asemakaavaan nähden.

 

 

Oheismateriaali 2 lausuntojen sisältö ja niihin laadittu vastine.

 

 

Teknisen johtajan päätösehdotus:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Marjoniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen kaavaehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen kaavaehdotuksen ja asettaa ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen kaavaehdotuksen MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti yleisesti nähtäville.

 

 

Päätös:

 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL 26.02.2018 § 54

 

 

 

Oheismateriaalina nro 2 lausuntojen sisältö ja niihin laadittu vastine.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asemakaavan osittaisen muutoksenkaavaehdotuksen ja asettaa kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi mahdollisten muistutusten tekemistä varten.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

TEKLA § 39

 

 

Marjoniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen kaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.3. - 13.4.2018.

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Lausunto kaavaehdotuksesta on saatu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Museovirastolta sekä Pohjois-Pohjanmaan liitolta.

 

Oheismateriaali 10 Kaavoittajan vastineet.

 

Teknisen johtajan päätösehdotus:

 

Lautakunta hyväksyy Marjoniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja esittää kaupunginhallitukselle:

 

1. Kaupunginhallitus hyväksyy Marjoniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen

 

2. Esittää Marjoniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväsi.

 

Päätös:

 

 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL 13.08.2018 § 190

 

 

 

Liitteenä nro 2 on kaavoittajan vastineet.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus:

 

1. hyväksyy Marjoniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen

 

2. esittää Marjoniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväsi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

KVALT § 64

 

 

Liitteenä nro 4

- kaavoittajan vastineet.

 

Päätös:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on kaavoittajan vastineet.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa