Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 313

26.11.2018

 

Laskujen hyväksyjät ja pankkitilien käyttöoikeudet 1.11.2018-31.12.2019

 

2053/00.02.01/2018

 

KHALL 26.11.2018 § 313

 

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanhallituksen vastuuseen kunnan hallinnosta kuuluvat muun muassa kunnanhallituksen alaisen hallinnon yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta huolehtiminen. Taloudenhoidon vastuu käsittää laskentatoimen, rahaliikenteen, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä muun taloudenhoidon järjestämisen. Konsernijohtoon kuuluvana kunnanhallitus vastaa myös kuntakonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

 

Koska kaupunginhallituksen vastuu taloudenhoidosta käsittää mm. rahaliikenteen, kaupungin rahavarojen käytöstä määräävät ne viranhaltijat ja toimihenkilöt, joille kaupunginhallitus on myöntänyt maksumääräysoikeuden eli pankkitilien käyttöoikeuden. Maksumääräysoikeuden käyttäjien on vanhastaan katsottu olevan myös tilivelvollisia niistä asioista, joita he voivat määrätä antamalla maksumääräyksiä (RÅ 1922:8). He vastaavat siitä, että rahavarojen käyttö on talousarvion ja annettujen ohjeiden mukaista.

 

Maksumääräysten antajista on erotettava laskujen hyväksyjät, jotka varmistavat, että lasku on asiallisesti tarkastettu sen viranomaisen puolesta, jonka alaan lasku kuuluu, ja hyväksyvät sen. Kun tällainen hyväksyminen ei vielä oikeuta ilman maksumääräystä nostamaan rahaa kassasta tai käyttämään tiliä laskun maksamiseksi, siitä ei vanhastaan ole voitu katsoa seuraavan erityistä tilivelvollisuutta (KHO 1948 I 30).

 

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kukin toimielin määrää toimialakohtaiset laskujensa hyväksyjän ja tälle varahenkilön. Kaupunginhallituksen alle kuuluvat yleishallinnon, rahoituksen ja elinkeinotoimen sekä Selännepalvelujen laskut. Yleishallinnon alla käsitellään myös palkanmaksun perusteena olevia tietoja sekä kaupunginhallituksen omia laskuja.

 

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen laskujen hyväksyjäksi on käytännöllisintä määrätä kaupunginjohtaja, jota sijaistaessaan laskujen hyväksyjänä on hallintojohtaja ja varalla kaupunginkamreeri. Kaupunginhallituksen laskujen hyväksyjänä on käytännöllisintä olla puheenjohtajan, varalla varapuheenjohtajan.

 

Ostolaskujen käsittelystä on perustamissuunnitelmassa sovittu, että laskun vastaanottaminen ja laillisuuden tarkastus (esim. ennakkoperintärekisteri, alv), laskun reitittäminen, kierron valvonta ja laskun maksu kuuluu kuntayhtymän tukipalveluyksikölle. Kunnat / Selänne vastaavat laskujen asiatarkastuksesta, tiliöinnistä ja hyväksymisestä.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne aloitti toimintansa 1.1.2010. Kuntayhtymä Selänne sisältää tukipalveluyksikön, Taloushallinto Selman, joka hoitaa jäsenkuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä mm. palkanlaskennan, kirjanpidon, maksuliikenteen, osto- ja myyntireskontran sekä laskutuksen. Maksuliikenteen hoitamiseen kuuluu seuraavia työtehtäviä: palkka-aineiston ja maksettavien (hyväksyttyjen) laskujen lähettäminen, vastaanottajailmoitusten, sähköisten laskujen, tiliotteiden ja viitesiirtoaineiston hakeminen sekä kaupungin pankkitilien väliset siirrot maksuliikenteen hoitamiseksi.

 

Kaupunginhallitus on päättänyt 14.12.2009 § 356 myöntää tilinkäyttöoikeudet Pyhäjärven kaupungin pankkitileihin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tukipalveluyksikölle 1.1.2010 alkaen Pyhäjärven kaupungin palveluksessa olevien viranhaltijoiden hyväksymien laskujen ja palkkojen maksuliikenteen hoitamista varten ja hyväksyy, että viitesiirrot haetaan päivittäin. Tämän päätöksen perusteella Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Taloushallinto Selma on toiminut Pyhäjärven kaupungin maksuliikenteen hoitajana.

 

Pyhäjärven kaupungin maksuliikenteen hoitajana Taloushallinto Selmassa toimii tällä hetkellä pääsääntöisesti laskentasihteeri Sisko Taanila ja hänen sijaisenaan laskentasihteerit Kati Turu-

nen, Sonja Rautio ja Maritta Haikola.

 

1.11.2018 alkaen Pyhäjärven kaupungilla on maksuliikennetilejä seuraavissa pankeissa: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Suomenselän Osuuspankki sekä Säästöpankki Optia. Yksilöidyt pankkitilit ovat kaupunginhallituksen käsittelyn yhteydessä esillä kokouksessa erillisellä liitteellä, joka sisältää tietoja, jotka ovat julkisuuslain (621/1999) § 24:20 perusteella salassa pidettäviä.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

1. määrätä kaupunginhallituksen alaisten toimintojen laskujen hyväksyjäksi 1.11.2018 - 31.12.2019 kaupunginjohtajan, jota tarvittaessa sijaistaa hyväksyjänä talous- ja hallintojohtaja ja varalla henkilöstö- ja taloussihteeri;

 

2. myöntää Pyhäjärven kaupungin pankkitilien käyttöoikeuden 1.11.2018 - 31.12.2019 kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemelle ja talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilälle; ja

 

3. hyväksyä kaupungin maksuliikennettä hoitaviksi henkilöiksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Taloushallinto Selmasta laskentasihteeri Sisko Taanilan, jota tarvittaessa sijaistavat maksuliikenteen hoitajina laskentasihteerit Kati Turunen, Sonja Rautio sekä Maritta Haikola.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa