Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 308

26.11.2018

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2019 sekä taloussuunnitelma 2020-2021

 

2185/02.02.00/2018

 

KHALL 26.11.2018 § 308

 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen (16.10.2014) 4 §:n mukaan kuntayhtymälle laaditaan valtuustokausittain palvelutasosuunnitelma, josta jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätöksin päättävät. Palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän toimipaikat, niissä tuotettavat palvelut sekä palveluille asetettavat laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymähallituksen tehtävänä on mm. tehdä järjestäjänä vuosisopimusehdotukset sekä palvelutasosuunnitelmaehdotukset jäsenkunnille ja hyväksyä ne kuntayhtymän puolesta.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan sekä kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin. Vuosisopimusten liitetiedot sisältävät kaikki jäsenkuntien talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrärahat. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma on osa yhtymän talousarviota ja jäsenkuntien kanssa tehtävien vuosisopimusten ja palvelusopimusten liitetietoja. Yhtymähallituksen tulee päättää vuosisopimuksista sekä toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäviksi 15.10. mennessä.

 

Perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustojen tehtävänä on mm. käyttää yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa ja siinä ominaisuudessa hyväksyä kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma, hyväksyä valtuustokaudeksi laadittu palvelutasosuunnitelma sekä hyväksyä kuntakohtainen vuosisopimus oman kunnan talousarvion yhteydessä.

 

Vuosisopimusta ja talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta ja sitä on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä, jossa ovat jäseninä myös jäsenkuntien kuntajohtajat. Kuntayhtymähallituksen jäsenille on pidetty kevätseminaari 12.6.2018, jossa esiteltiin vuoden 2019 kehysbudjetti. Jäsenkunnat ovat antaneet kesäkuussa esitettyyn talousarvioon lausuntonsa ja asettaneet kuntayhtymälle vuoden 2019 kustannusten nousulle tiukat rajat. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat käyneet ns. kuntakierroksilla syyskuussa, jossa olivat läsnä myös kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöstö. Talousarvio vuodelle 2019 osoittaa lisämäärärahaesityksen jälkeen vuoden 2018 talousarvioon verrattuna menojen vähentymistä 2,7 %:lla. Menojen kasvukehitys on ollut maltillista, koska keskimääräinen nousu vuodesta 2014 vuoteen 2019 osoittaa noin 1,2 %:n menojen kasvua.

 

Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 64,91 miljoonaa euroa ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 28,28 M€, Kärsämäki 0,23 M€, Pyhäjärvi 24,72 M€ ja Reisjärvi 11,68 M€. Kärsämäen kunta on osajäsenenä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Talousarviossa on varauduttu henkilöstövaikutuksiin.

 

Yhtymähallitus on hyväksynyt 11.10.2018 liitteen mukaisen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 ja esittää sen hyväksyttäväksi jäsenkuntien valtuustoille.

 

Yhtymähallituksen hyväksymässä vuosisopimuksessa on huomioitu Pyhäjärven kaupunginhallituksen antama ohjeistus, joka tavoittelee 300.000 euron lisäsäästön saamista vuositasolla. Kuntayhtymä valmisteli seuraavat muutokset talousarvioesitykseen vuodelle 2019 (yhteensä 300.000 euroa):

- Lääkäripalvelut 4710 työvoiman vuokraus 4436: 30.000 euroa,

- Erikoissairaanhoito: keskussairaala 4763 asiakaspalvelujen ostot 4302: 170.000 euroa,

- Vammaispalvelut koululaisten päivähoito 4223 palkkiot ja sivukulut: 45.000 euroa,

- Vammaisten tehostettu palveluasuminen 4235: 35.000 euroa ja

- Lastensuojelu perhehoitopalkkiot 4142: 20.000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 8.10.2018 § 261 antaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle lausunnon, jonka mukaan edellä mainitut muutokset vuoden 2019 vuosisopimusesitykseen voidaan tehdä. Asia tuodaan kuntayhtymähallituksen esityksen jälkeen Pyhäjärven kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi osana vuosisopimuksen hyväksymisprosessia.

 

Liitteenä nro 2:

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa