Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Teknisen johtajan lausunto poikkeamisesta tilasta 626-402-43-25

Kaupunginhallitus

§ 72

11.03.2019

 

Poikkeaminen tilalla 626-402-43-25 käyttötarkoitus

 

2233/10.03.00/2019

 

KHALL 11.03.2019 § 72

 

 

Matti Ruotoistenmäki on hakemuksellaan 8.2.2019 hakenut poikkeamislupaa loma-asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta vakituiseen asumiseen TOPANLEHTO -tilalle (626-402-43-25).

 

Kyseisellä rakennuspaikalla on rakennusrekisterin mukaan vuonna 2018 rakennettu ja käyttöönotettu vapaa-ajan asuinrakennus.

Asuinrakennukselle on myönnetty poikkeaminen rakennuslupaa varten 16.10.2017 § 374.

 

Kyseessä on käyttötarkoituksen muuttaminen, joka on rakennusvalvontaviranomaisen päätösvallassa. Käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää kuitenkin kunnan toimivallassa olevaa poikkeamista.

 

Kunta voi erityisestä syystä myöntää MRL 171 §:n mukaan poikkeuksen MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, jossa kysymys on uuden rakennuksen rakentamisesta tai olevan rakennuksen laajentamisesta ranta-alueelle.

 

Naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 §:n (22.12.2009/1589) mukaisesti.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n tarkoittamaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle poikkeaminen ei aiheuta eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

 

Tekninen johtaja on 20.2.2019 antanut lausunnon, jonka mukaan esitetty käyttötarkoituksen muuttaminen on hyväksyttävissä ja hän puoltaa myönteisen päätöksen antamista poikkeamislupahakemukseen.

 

Liitteenä nro 7

- teknisen johtajan lausunto 20.2.2019.

 

Poikkeamislupahakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Koska poikkeamislupahakemuksen tarkoittama rakennuspaikka on oleva rakennuspaikka ja hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta MRL 171 §:n tarkoittamia haittoja, kaupunginhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan loma-asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiselle asumiselle kiinteistölle numero 626-402-43-25 TOPANLEHTO, teknisen johtajan lausunnon ehdoin.

 

Kaupunginhallitus päättää MRL 174 §:n 2 momentin mukaisesti määrätä, että poikkeamispäätöstä vastaava käyttötarkoituksen muutoslupa on haettava viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun poikkeamislupapäätös on saanut lainvoiman.

 

Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan MRL 174 §:n mukaisesti tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan poikkeamisluvan hakijoille ilmoituksin, että kaupungin poikkeamispäätökseen voidaan soveltaa, mitä MRL 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 5

- teknisen johtajan lausunto 20.2.2019.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa