Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sivistyslautakunta

§ 7

29.01.2019

Kaupunginhallitus

§ 62

11.03.2019

 

Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2019

 

2245/02.02.02/2019

 

SIVLTK § 7

 

 

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunta

 

1. hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat

 

2. siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 94 hyväksytyn Pyhäjärven kaupungin talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021.

 

 

 

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

 

 

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

 

 

 

Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

 

Hallintokuntien tulee noudattaa kaupungin voimassa olevia säännöksiä sekä kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmavuosille 2020-2021 säädettyjä määräyksiä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

 

Sivistystoimen talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat on kohdennettu vastuualueille/kustannuspaikoille.

 

Päävastuualueet ovat: sivistystoimen hallinto, perusopetus, toisen asteen opetus, kansalaisopisto, vapaa-aika ja varhaiskasvatus.

Oheismateriaalina nro 1 on kaupunginvaltuuston 10.12.2018 § 94 hyväksymä sivistystoimen talousarvio jaettuna vastuualueittain.

 

 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

 

 

Sivistyslautakunta

 

1. hyväksyy sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelman vastuualueittain/kustannuspaikoittain vuodelle 2019

 

2. lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös:

 

 

Hyväksyttiin.

 

 

Käyttösuunnitelma pöytäkirjan liitteenä nro 1.

 

 

KHALL 11.03.2019 § 62

 

 

Liitteenä nro 1

- sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee sivistystoimen vuoden 2019 talousarvion jaettuna vastuualueittain tiedoksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1

- - sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa