Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Määrärahojen käyttösuunnitelma 2019, tekninen toimi

Tekninen lautakunta

§ 7

19.02.2019

Kaupunginhallitus

§ 63

11.03.2019

 

Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2019

 

2245/02.02.02/2019

 

TEKLA § 7

 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven kaupungin talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 kokouksessaan 10.12.2018 § 94.

 

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovaksi eräksi talousarviossa määritellään toimintakate. Kaupunginhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelmaan liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 

Kaupunginvaltuuston 15.10.2018 § 82 hyväksymän hallintosäännön § 56 mukaan kaupunginhallitus ja lautakunta

 

1. Hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

2. Siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 

Toimialueiden tulee noudattaa kaupungin voimassa olevia säädöksiä sekä Pyhäjärven kaupungin valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2020 - 2021 säädettyjä määräyksiä. Talousarviossa kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toimielinten toimintatavoitteet ja talousarvion. Talousarvion sivulla 44 on esitetty toimielinten toimintakatteet sekä sivuilla 113 (ulkoiset) ja 114 (ulkoiset ja sisäiset) tuloslaskelmaosat vuodelle 2019, jotka ovat kaupunginvaltuuston hyväksymiä.

 

Talousarvion toteutumisen seurannassa painotetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mitattavuutta. Myös arviointia on suoritettava koko talousarviovuoden aikana. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

 

Hallintosäännön 57 §:n mukaan kaupungin tehtävät on hoidettava tehokkaasti ja taloudellisesti ja järjestettävä siten, että vastuu tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Toimialajohtajat vastaavat kunkin toimialueen taloudesta. Taloudesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista sekä tilinpäätösraportointi kolmantena raportointi ajankohtana.

 

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviomuutokset tulee esittää talousarviovuoden aikana siinä vaiheessa, kun ilmenee, että valtuuston hyväksymä sitova toimintakate ylittyy.

 

Oheismateriaali 1 teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelu vuodelle 2019.

 

Teknisen johtajan päätösehdotus:

 

Lautakunta vahvistaa oheismateriaalin mukaisen teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelun vuoden 2019 osalta ja esittää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

Päätös:

 

 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL 11.03.2019 § 63

 

 

Liitteenä nro 2

- teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelu vuodelle 2019.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee teknisen toimen vuoden 2019 käyttötalouden kustannuspaikkajaottelun tiedoksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 2

- teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelu vuodelle 2019.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa