Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tarkastuslautakunnan tilinpäätös 2018

Tarkastuslautakunta1

§ 16

11.03.2019

 

Tarkastuslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2018

 

2249/02.02.01/2019

 

TARKLTK1 § 16

 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 

Tilastokeskuksen ilmoituksen mukaan väestön ennakkotilastosta ei tuoteta enää uusia julkistuksia. Vuoden 2018 asukaslukuna käytetään tällä hetkellä tiedossa olevaa väestömäärää, joka on 5.247 asukasta. Tilastokeskuksen vuoden 2018 viralliset asukasluvut kunnittain julkistetaan 29.3.2019.

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kunta-konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kunta-konsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan laillisuutta uhkaavia tekijöitä.

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 30.6.2014 § 70 Pyhäjärven kaupungin ja kaupunki-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

 

- Kaupungin toimielinten ja konserniyhteisöjen tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia.

 

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksessa. Riskienhallinnan raportointi toteutetaan säännönmukaisena osana kaupungin normaalia raportointia. Raportoinnissa on tärkeää keskittyä merkittävimpiin riskeihin.

 

- Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä konsernivalvonnasta. Kaupunginhallituksen selonteko perustuu sen alaisten toimielinten ja konserniyhteisöjen laatimiin selontekoihin. Toimielinten tulee käsitellä oman tehtäväalueen selonteko merkittävimmistä riskeistä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

 

Tilinpäätös- ja toimintatiedot vuodelta 2019 on toimitettava 1.3.2019 mennessä.

 

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma vuodelta 2018 on 79,83 %.

 

Oheismateriaalina nro 1

- vuoden 2018 tilinpäätöksen laadintaohje

- vuoden 2018 talousarvion toteutuma.

 

Liitteenä nro 1

- ehdotus tarkastuslautakunnan tilinpäätös- ja toimintatiedoiksi vuodelta 2018.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta

 

1. merkitsee tiedoksi tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 ja

 

2. päättää hyväksyä liitteen nro 1 mukaisesti tarkastuslautakunnan tilinpäätös- ja toimintatiedot vuodelta 2018 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-2.

 

Tarkastuslautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on tarkastuslautakunnan tilinpäätös- ja toimintatiedot vuodelta 2018.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa