Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 20

11.03.2019

 

Kuntalain 84 §:n mukaisten sidonnaisuusilmoitusten käsittely

 

2141/00.03.01/2018

 

TARKLTK1 § 20

 

 

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

 

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

 

Ilmoitusvelvollisuus koskee kuntalain mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

 

Pyhäjärven kaupungin ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat:

Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet, esittelijä

Henkilöstöjaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, esittelijä

Tekninen lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet, esittelijä

Teknisen lautakunnan toimitusjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Maaseutulautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, esittelijä

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n 5 kohdan mukaan valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

Pyhäjärven kaupunginhallitus (tarkltk 12.2.2017 § 16) on 13.3.2017 § 87 päätöksellään todennut, että sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä on tarkastuslautakunta ja nimennyt sidonnaisuusrekisterin vastaavaksi viranhaltijaksi hallintosihteerin.

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitus velvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

 

Hallintosäännön 69 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää, että

 

1. hallintosihteeri tarkistaa tiedot saapuneista sidonnaisuusilmoituksista

 

2. hallintosihteeri toimittaa tarkastuslautakunnalle jatkossa tiedot sidonnaisuusrekisteriin tehdyistä muutoksista (uudet ilmoitukset, lisäykset, poistot ja tietojen muutokset)

 

3. tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusrekisteriin tehdyt muutokset

 

4. sidonnaisuusilmoitukset saatetaan valtuustolle tiedoksi hallintosäännön 69 §:n mukaisesti kerran vuodessa.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-4.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa