Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 84

25.03.2019

 

Lyhytaikaisen luoton ottaminen ajalle 27.3.2019 - 28.6.2019

 

2285/02.05.04/2019

 

KHALL 25.03.2019 § 84

 

 

Vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä Pyhäjärven kaupungin pitkäaikaisten lainojen lisäyksen määräksi arvioitiin 4,7 M€. Talousarviolainaa ei ole nostettu vielä kuluvan vuoden aikana. Mutamana aikaisempana vuonna on nostettu talousarviolaina kokonaisuudessaan heti vuoden alusta, mutta tänä vuonna on ollut tarkoitus nostaa talousarviolaina hieman myöhemmin.

 

Kuluneen vuoden aikana on nostettu 3,0 M€ lyhytaikaista lainaa, joka erääntyy 29.3.2019.

 

Kuntalain 410/2015 § 14 mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä lainan ottamisesta. Lainan ottamisesta päättäminen kuuluu lähtökohtaisesti valtuustolle, mutta valtuusto voi delegoida toimivaltaansa muillekin viranomaisille. Lainanottovaltuuksista päätetään usein talousarvion yhteydessä.

 

Valtuuston 10.12.2018 § 94 hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on ohjeistettu lainan ottamisesta seuraavasti: Kaupunginhallituksella on oikeus talousarviolainojen ottamiseen talousarvion puitteissa. Kaupunginjohtajalle, hallintojohtajalle ja kaupunginkamreerille annetaan maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeus tilapäislainan ottamiseen enintään 3,0 miljoonaa euroa ja sitä suuremmista tilapäislainoista päättää kaupunginhallitus.

 

Lyhytaikaisella lainalla turvataan Pyhäjärven kaupungin maksuvalmius siihen saakka kunnes talousarviolainan ottamiseen liittyvä valmistelu saadaan suoritettua.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa hallintotoimelle oikeuden ottaa tilapäislainaa 1,0 M€ ajalle 27.3.2019 - 28.6.2019.

 

Päätös:

 

Jorma Leskinen poistui kokouksesta klo 16.35. Jouni Jussiniemi saapui kokoukseen klo 16.35.

 

Pauliaukusti Haapanen poistui kokouksesta klo 16.35.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Pauliaukusti Haapasen tilalle valittin Heikki Koski.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa