Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 28

08.04.2019

 

Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2018 tilinpäätös

 

2249/02.02.01/2019

 

TARKLTK1 § 28

 

 

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kirjanpitolain soveltaminen kunnan kirjanpidossa näkyy tilinpäätöksen sisältövaatimuksissa. Tase laaditaan kirjanpitoasetuksen mukaisesti. KPA 1:6 §:n tasekaava on yhteinen kaikille kirjanpitovelvollisille. KPL:n mukainen tase antaa mahdollisuuden arvioida kunnan omavaraisuutta ja velkaisuutta samoilla tunnusluvuilla muiden kirjanpitovelvollisten kanssa.

 

Tuloslaskelma perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmakaavan mukaan toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään tulo- ja menolajeittain.

 

Tilinpäätökseen sisältyvä rahoituslaskelma täydentää tilinpäätösinformaatiota osoittamalla tulorahoituksen määrän ja riittävyyden investointien ja pääoman palautusten kattamiseen. Rahoituslaskelma osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kattamaan lainanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutuneita varoja. Rahoituslaskelman laatiminen perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen.

 

Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan varainkäytöstä kunnan päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. Toteutumisvertailun tiedot saadaan talousarviosta ja toteutuneesta kirjanpidosta. Seuranta on sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille hyväksynyt.

 

Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus, jonka laatimisesta vastaa kaupunginhallitus. Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tuloksen käsittelystä.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen 25.3.2019 § 83. Vuoden 2018 tilinpäätöksen allekirjoittivat kaupunginhallituksen jäsenet ja vt. kaupunginjohtaja.

 

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu 29.3.2018 kaupunginhallituksen allekirjoittama vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus ja kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 25.3.2019 § 83.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Vt. kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, tekninen johtaja, maaseutujohtaja ja sivistysjohtaja esittelevät tarkastuslautakunnalle kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2018 tilinpäätöksen.

 

Päätös:

 

Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2018 tilinpäätöksen esittelivät toimialueiden osalta:

 

Hallintotoimi

Vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi klo 9.15-10.15

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä klo 9.15.10.15

 

Tekninen toimi

Tekninen johtaja Sami Laukkanen klo 10.30-11.15

 

Juhani Pyhtilä oli poistuneena kokouksesta esteellisyyden vuoksi "Alueelliset maaseutupalvelut" toimialueen esittelyn ajan klo 12.15-13.00 hallintolain 28 §:n perusteella.

 

Alueelliset maaseutupalvelut

Maaseutujohtaja Pasi Liikanen klo 12.15-13.00

 

Sivistystoimi

Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari klo 13.00-14.00

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa