Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 37

09.04.2019

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös vuodelta 2018

 

2307/00.03.01/2019

 

TARKLTK1 § 37

 

 

Kuntalain 61 §:n mukaan muussa kuin lakisääteisessä yhteistoiminnassa kunnat voivat päättää, että kuntayhtymällä on vain yksi toimielin. Tällöin kuntayhtymän päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopimuksessa sovituin tavoin. Toimielin vastaa kuntayhtymän toiminnasta, hallinnosta ja taloudenhoidosta.

 

Yhden toimielimen kuntayhtymässä jäsenkuntien tulee ainakin:

1) valita jäsenet 1 momentissa tarkoitettuun toimielimeen;

2) valita tarkastuslautakunnan jäsenet ja tilintarkastusyhteisö;

3) päättää vastuuvapaudesta siten kuin perussopimuksessa sovitaan.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on hyväksynyt, allekirjoittanut ja jättänyt tilintarkastajan tarkastettavaksi 28.2.2019 § 31 laaditun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että

 

- tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 tilikauden tulos on 0 euroa sekä

- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi.

 

Tarkastuslautakunnan jäsenille on toimitettu 11.3.2019 PPKY Selänteen vuoden 2018 tilinpäätös.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymän johtaja ja talous- ja henkilöstöjohtaja esittelevät tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 Selänteen tilinpäätöksen Pyhäjärven kaupungin osalta.

 

Päätös:

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuoden 2018 tilinpäätöksen Pyhäjärven kaupungin osalta esittelivät tarkastuslautakunnalle:

 

Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila ja talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen klo 10.00-11.30.

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa