Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2019 (kvalt 25.2.2019 § 5, pdf)

Tarkastuslautakunta1

§ 46

12.04.2019

 

Laaja hyvinvointikertomus 2017- ja hyvinvointisuunnitelma 2019-2020

 

1801/00.01.02/2016

 

TARKLTK1 § 46

 

 

Hyvinvoinnin edistäminen on kuntalain (1§) mukaan kunnan perustehtävä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä velvoitteita on terveydenhuoltolaissa. Terveydenhuoltolain 12 § mukaisesti Pyhäjärven kaupungin on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kaupungin palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan asukkaiden hyvinvointitarpeisiin. Valtuustolle on kerran valtuustokaudella valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus ja lisäksi kaupunkilaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain.

 

Hyvinvointikertomus on keskeinen osa kaupungin strategiatyötä, toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Kaupunkistrategia ohjaa hyvinvoinnin näkökulmasta painopistealueita. Hyvinvointiin liittyvät konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet esitetään talous- ja toimintasuunnitelmissa sekä käyttösuunnitelmissa. Tavoitteena on, että hyvinvoinnin edistäminen huomioidaan myös kaikessa palvelutoiminnassa ja uudistamistyössä. Kaupungin rooli korostuu jatkossa hyvinvoinnin edistämisessä sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Elinvoiman, osaamisen, sivistyksen ja kulttuurin edistäminen, elinympäristön kehittäminen sekä paikallisen osallisuuden ja demokratian edistäminen vaikuttavat kaikki myös kaupungin asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointiin. Nämä kaupungin tehtävät ja roolit jopa vahvistuvat. Yhteisen hyvinvointitiedon tuottaminen ja jakaminen sekä hyvinvoinnin yhteinen edistämistyö alueellisten toimijoiden kanssa on keskeistä asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen järjestämiseksi.

 

Laajassa hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan valtuustokauden 2013-2016 (5/2017) aikana tapahtunutta väestön hyvinvoinnin kehitystä sekä ennakoitu hyvinvointiin liittyviä palvelutarpeita. Pyhäjärven uusi kuntastrategia painottuu vahvasti elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointikertomusta on valmisteltu syksyyn 2018 asti ja käyttösuunnitelmissa palvelualueet ovat tarkentaneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä liittyen hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan.

 

Hyvinvointikertomuksen valmistelusta on vastannut kaupunginhallituksen nimeämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 25.2.2019 § 5 Pyhäjärven kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman 2019-2020.

 

Liitteenä nro 1

- Pyhäjärven kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2019-2020.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Sivistysjohtaja ja hyvinvointi-sote projektipäällikkö esittelevät tarkastuslautakunnalle Pyhäjärven kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman 2019-2020.

 

ätös:

 

Sivistysjohtaja ja hyvinvointi-sote projektipäällikkö esittelivät tarkastuslautakunnalle Pyhäjärven kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman 2019-2020 klo 12.00-13.00.

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1

- Pyhäjärven kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2019-2020.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa