Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 140

13.05.2019

Kaupunginhallitus

§ 140

13.05.2019

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

 

1906/00.00.01/2017

 

KHALL 13.05.2019 § 140

 

 

Kuntalain 18 §:n (410/2015) mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Pyhäjärven hallintosäännön (15.10.2018 § 82) 78 §:n mukaan kaupunginvaltuustolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

 

Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajat valitaan valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Jos vaali toimitetaan enemmistövaalina, kullakin valtuutetulla on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä. Vaali voidaan vaatia kuntalain 105 §:n (410/2015) mukaisesti toimitettavaksi suhteellisena, jolloin varmistetaan suhteellisuusperiaatteen toteutuminen.

 

Vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Laskukaava valtuuston puheenjohtajien vaalissa edellyttää, että suhteellista vaalia voi vaatia vähintään seitsemän valtuutettua.

 

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa