Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 142

13.05.2019

Kaupunginhallitus

§ 142

13.05.2019

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021

 

1906/00.00.01/2017

 

KHALL 13.05.2019 § 142

 

 

Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on sama kuin toimielimen muiden jäsenten toimikausi.

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön (15.10.2018 § 82) 8.1 §:n mukaan kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Hallintosäännön 10.2 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuutettu.

 

Poliittisen suhteellisuuden toteutumiseksi puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Varsinainen vaalitoimitus ei ole tarpeen, jos valinta on yksimielinen.

 

KuntaL 105.2 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalissa vähintään seitsemän valtuutettua voi vaatia suhteellista vaalia. Jos vaali toimitetaan enemmistövaalina, on jokaisella toimielimen jäsenellä käytettävissään kolme ääntä.

 

KuntaL 105.2 §:n mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa