Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Teknisen johtajan lausunto 8.5.2019 ja karttaote (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 143

13.05.2019

Kaupunginhallitus

§ 143

13.05.2019

 

Poikkeaminen tilalla 626-402-43-25

 

2233/10.03.00/2019

 

KHALL 13.05.2019 § 143

 

 

Tiia ja Antti Metsälä ovat hakemuksellaan 6.5.2019 hakeneet poikkeamislupaa rakentaa asuinrakennuksen ja talousrakennuksia määräalalle KOTIPELTO-tilalle (626-402-43-25).

 

Rakennushankkeen asuinhuoneistojen lukumäärä on yksi.

Rakennuspaikan pinta-ala on vuokrasopimuksen 1.5.2019 mukaan noin 3 510m2.

 

Rakennushanke edellyttää kunnan toimivallassa olevaa poikkeamista rakennuslupaa varten.

 

Kunta voi erityisestä syystä myöntää MRL 171 §:n mukaan poik-keuksen MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, jossa kysymys on uuden rakennuksen rakentamisesta tai olevan rakennuksen laajentamisesta ranta-alueelle.

 

Naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 §:n (22.12.2009/1589) mukaisesti.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n tarkoittamaa haittaa kaavoi-tukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle poikkeaminen ei aiheuta eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

 

Tekninen johtaja on 8.5.2019 antanut lausunnon, jonka mukaan esitetty rakentaminen on hyväksyttävissä ja hän puoltaa myönteisen päätöksen antamista poikkeamislupahakemukseen.

 

Liitteenä nro 1

- teknisen johtajan lausunto 8.5.2019 ja karttaote.

 

Poikkeamislupahakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Poikkeamislupahakemuksen mukaisella rakennuspaikalla hakemuksen mukainen rakentaminen ja poikkeaminen ei aiheuta MRL 171 §:n tarkoittamia haittoja, kaupunginhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan uuden korvaavan loma-asuinrakennuksen kiinteistölle numero 626-403-17-148 KOTIPELTO, teknisen johtajan lausunnon ehdoin.

 

Kaupunginhallitus päättää MRL 174 §:n 2 momentin mukaisesti määrätä, että poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun poikkeamislupapäätös on saanut lainvoiman.

 

Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan MRL 174 §:n mukaisesti tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskukselle.

 

Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan poikkeamisluvan hakijoille ilmoituksin, että kaupungin poikkeamispäätökseen voidaan soveltaa, mitä MRL 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 11

- teknisen johtajan lausunto 8.5.2019 ja karttaote.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa