Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kaupungille saapunut kuntalaisaloite

Kaupunginhallitus

§ 70

11.03.2019

Kaupunginvaltuusto

§ 24

29.04.2019

 

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2018

 

2231/02.02.00/2019

 

KHALL 11.03.2019 § 70

 

 

 

Kuntalain 23 §:n 1 mom. mukaisesti kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa ja saman pykälän 4 momentin mukaisesti valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

Hallintosäännön (15.10.2018 § 145) mukaan aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Aloitteentekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kaupungin asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi .

 

Pyhäjärven kaupungille on 9.11.2018 toimitettu kuntalaisaloite Ruotasen, Rannankylän ja Emolahden koulujen toiminnan jatkamisesta toistaiseksi.

 

Aloitteessa toivottiin, että Pyhäjärven kaupunginvaltuusto päättäisi koulujen jatkoajasta lakkaaviksi 15.10.2018 § 81 päätettyjen koulujen osalta. Lisäksi valtuuston tulisi asettaa työryhmä selvittämään sivistystoimen vaihtoehtoisia säästökeinoja ja kehittämistoimia. Aloitteessa on lisäksi lueteltu työryhmälle annettavat tehtävät.

 

Pyhäjärven kaupungin väkiluku oli 30.11.2018 5249 hlöä. Kuntalain edellyttämä 2 % asukkaista tarkoittaa 105 hlöä. Kuntalain säännöstä on tulkittu niin, että aloiteoikeus on kaikenikäisten kuntalaisten oikeus. Aloitteen on allekirjoittanut kuntalain 23 §:n mukainen määrä kuntalaisia.

 

Kaupunginhallitus 21.1.2019 § 12 päätöksessään totesi, että Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on jo hyväksyessään kaupungin tasapainotusohjelman 26.6.2018 § 51 linjannut kouluverkkoratkaisun olevan keskeinen talouden tasapainotuksen keino. Kaupungin taloustilanne on yhä vaikeampi ja aloitteessa toivotut toimenpiteet vaikuttaisivat kaupungin käyttötalouteen kustannuksia lisäävästi.

 

Aloitteessa toivottujen vaihtoehtoisten säästökohteiden kartoitustyö tehtiin taloustoimikunnan työn kautta. Taloustoimikunnan esittämä talouden tasapainotusohjelma tuli valtuuston päätökseksi kouluverkon osalta.

 

Kouluverkkoselvityksen valmistelussa on otettu huomioon päätöksen vaikutukset lapsiin ja perheisiin. Koulukiinteistöjen osalta tehtiin valmistelua varten riittävät kuntotutkimukset.

 

Edellä mainituilla perusteilla kaupunginhallitus totesi, ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite todettiin loppuun käsitellyksi.

 

Liitteenä nro 5

- 9.11.2018 kaupungille saapunut kuntalaisaloite. Allekirjoittajalistat on nähtävissä kokouksessa.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tiedoksi saapuneeseen kuntalaisaloitteeseen liittyvät toimenpiteet.

 

Päätös:

 

Raija Leppäharju teki seuraavan muutosesityksen:

 

Esitän, että aloitteessa olevien asioiden käsittely kuuluu valtuustolle. Aloite pitää kiireellisenä viedä valtuuston käsittelyyn ja päätettäväksi.

 

Tästä on aikaisemmin (21.1.2019) tehty esitys aloitteen viemisestä kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

 

Kyseessä on kuntalaisten tärkeästä, ja lakiin perustuvasta oikeudesta tehdä aloitteita, jota ei pidä vaarantaa ilman asianmukaisen toimielimen käsittelyä.

 

Jorma Leskinen kannatti Raija Leppäharjun tekemää esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettava muutosehdotus asiasta, joten asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki äänestysjärjestys ja -tapaesityksen. Ne, jotka kannattavat vt. kaupunginjohtajan päätösehdotusta (pohjaehdotusta) äänestävät JAA. Ja ne, jotka kannattavat Raija Leppäharjun esitystä, äänestävät EI. Äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen äänestysjärjestyksestä ja -tavasta.

 

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin viisi (5) JAA ääntä (Asko Kauranen, Eeva-Riitta Pappila, Heikki Koski, Pauliaukusti Haapanen, Mirja Hynninen) ja kaksi (2) EI ääntä (Raija Leppäharju, Jorma Leskinen).

 

Puheenjohtaja totesi, että vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi äänestyksen tuloksena 5-2.

 

 

KVALT § 24

 

 

Liitteenä nro 5

- 9.11.2018 kaupungille saapunut kuntalaisaloite. Allekirjoittajalistat on nähtävissä kokouksessa.

 

Päätös:

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi 9.11.2018 saapuneeseen kuntalaisaloitteeseen liittyvät toimenpiteet.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 5

- 9.11.2018 kaupungille saapunut kuntalaisaloite.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa