Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Aloiteluettelo 2018 (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 71

11.03.2019

Kaupunginvaltuusto

§ 25

29.04.2019

 

Valtuutettujen aloitteet vuonna 2018

 

2063/00.02.00/2018

 

KHALL 11.03.2019 § 71

 

 

 

Kuntalain (410/2015) ei ole säännöksiä valtuutettujen aloiteoikeudesta tai aloitteista. Aloiteoikeuden on katsottu olevan olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön.

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 115 §:ssä todetaan valtuutettujen aloitteista seuraavaa:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

 

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään asianomaiselle toimielimelle valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteista johtuvat toimenpiteet päätetään siinä toimielimessä, jolla on lain tai hallintosäännön perusteella toimivalta asiassa. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Liitteenä nro 6

- luettelo vuonna 2018 tehdyistä valtuutettujen aloitteista.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää esittää luettelon vuonna 2018 valtuutettujen tekemistä aloitteista kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

KVALT § 25

 

 

Liitteenä nro 6

- luettelo vuonna 2018 tehdyistä valtuutettujen aloitteista.

 

Päätös:

 

Martti Savolainen, Vasemmistoryhmä:

Vasemmisto on aikaisemmin 26.3.2018 tehnyt valtuutetun/ryhmäaloitteen, että valtuuston asialista julkaistaisiin Pyhäjärven Sanomat lehdessä. Asialistan julkaiseminen parantaisi tiedottamista ja palvelisi kaikkia niitä, joilla ei ole mahdollisuutta katsoa asialistaa nettisivuilta.

 

Martti Savolainen, Vasemmistoryhmä jätti päätökseen ponnen, että kaupunginvaltuuston asialista julkaistaisiin Pyhäjärven Sanomat -lehdessä.

 

Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko Martti Savolaisen, Vasemmistoryhmän ponsi hyväksyä liitettäväksi päätökseen.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Martti Savolaisen, Vasemmistoryhmän ponnen liitettäväksi päätökseen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 6

- luettelo vuonna 2018 tehdyistä valtuutettujen aloitteista.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa