Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 67

02.05.2019

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

2239/00.02.02/2019

 

TARKLTK1 § 67

 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten 3 jäsenen läsnäoloa. Hallintösäännön 129 §:n mukaan kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin (15.10.2018 § 82).

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön (15.10.2018 § 82) 123.1 §:n mukaan kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Hallintosäännön 123.2 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

Hallintosäännön 123.3 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

 

Hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

 

Hallintosäännön 9 §:n mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Hallintosäännön 131 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Päätös:

 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa