Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 93

21.05.2019

 

Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018

 

2249/02.02.01/2019

 

TARKLTK1 § 93

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt Pyhäjärven kaupungin tilinpäätöksen 25.3.2019 § 83. Tilinpäätös osoittaa -1.421.945,27 euron alijäämää. BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja Risto Hyvönen on antanut 20.5.2019 tilintarkastuskertomuksen Pyhäjärven kaupungin vuoden 2018 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125 §:ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta.

 

Vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

 

Liitteenä nro 1 on

- tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

- tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

- kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 25.3.2019 § 83.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi vuodelta 2018;

 

2) hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2018;

 

3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vuodelta 2018;

 

4) päättää, että tilikauden alijäämä 1.421.945,27 euroa siirretään taseen oman pääoman yli- / alijäämätilille.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-4.

 

Pöytäkirjan liitteenä

- nro 1 tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

- nro 2 kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 25.3.2019 § 83

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa