Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 208

19.08.2019

 

Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021

 

1970/00.00.01/2017

 

KHALL 19.08.2019 § 208

 

 

Kuntalain 30 §:n tarkoittamia kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Lain 30.4 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta.

 

KuntaL 31.2 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä. Lain 31.3. §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvoL 4 a §.n mukaan kunnallisissa ja kuntienvälisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön (kv 15.10.2018 § 82) 10 §:n mukaan kaupungin luottamushenkilöorganisaatioon kuuluu kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, jonka puheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen tulee olla kaupunginvaltuutettuja.

 

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee henkilöstöjaostoon neljä jäsentä sekä myös valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.Jäsen ei saa olla työ- tai virkasuhteessa Pyhäjärven kaupunkiin.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus valitsee henkilöstöjaostoon toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 neljä jäsentä ja heille henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon KuntaL 31.2 §:n säädöksen.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Kaupunginhallitus valitsi henkilöstöjaostoon jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Jäsen Varajäsen

Eeva-Riitta Pappila, pj Ilpo Karvonen

Jorma Leskinen, varapj. Jouni Jussinniemi

Mauri Parttimaa Anita Laitinen

Hanna-Reetta Majava Mirja Hynninen

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa