Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  KHO:n päätös asiassa 1217/3/18 / Kunnallisvalitus Taimi Nurminen / Kvalt 8.2.2016 kokouksen päätökset

Kaupunginhallitus

§ 218

19.08.2019

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asiassa 1217/3/18

 

1668/00.02.00/2016

 

KHALL 19.08.2019 § 218

 

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.2.2016 käsitellyt seuraavat asiat:

 

§ 1 Kokouksen avaaminen

§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

§ 5 Eronpyyntö kaupungin luottamustoimista / Sinikka Savolainen

§ 6 Jäsenen valinta Jokilaaksojen Musiikkiopiston kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2016

§7 Varavaltuutetun määrääminen vaalilain 93 §:n mukaan

§ 8 Niemelänrannan asemakaavan muutos ja laajennus

§ 9 Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

§ 10 Maa-alueen hankinta jätevesien pintavalutuskentäksi

§ 11 Kiinteistön myynti, Harjutie 12

§ 12 Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

§ 13 Muut asiat

§ 14 Kokouksen päättäminen

 

Taimi Nurminen asiakumppaneineen on valittanut kaupunginvaltuuston 8.2.2016 päätöksistä hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on nyt kysymys, valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta Nurmisen ja hänen asiakumppaneidensa kunnallisvalituksen siltä osin kuin se on kohdistunut Pyhäjärven kaupunginvaltuuston 8.2.2016 tekemiin päätöksiin §:t 1-4, 7, 9 ja 12-14. Hallinto-oikeus on poistanut mainitussa kokouksessa tehtyihin päätöksiin §:t 7 ja 9 virheellisesti liitetyt valitusosoitukset sekä Taimi Nurmiselle 14.3.2016 luovutettuun §:n 4 kohdalla tehtyä päätöstä koskevaan pöytäkirjaotteeseen virheellisesti liitetyn valitusosoituksen.

 

Hallinto-oikeus on muilta osin tutkinut valituksen ja hylännyt sen. Hallinto-oikeus on lisäksi hylännyt valittajien Pyhäjärven kaupungin oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

 

 

Hallinto-oikeuden perustelut päätökselle edellä mainituilta osin:

 

Tutkimatta jättäminen: Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

 

Kaupunginvaltuuston edellä hallinto-oikeuden päätöslauselmassa mainitut päätökset 8.2.2016 § 1-4, 7, 9 ja 12-14 eivät sisällä sellaisia ratkaisuja, joista, kun otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 91 §, saa tehdä kunnallisvalituksen.

 

Vs. kaupunginjohtaja Veikko Tikkasen oikeus esitellä asiat: Valituksen mukaan valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat on valmistellut ja esitellyt Veikko Tikkanen, jolla ei ole kuntalain ja hallintosäännön edellyttämää virka-asemaa.

 

Hallinto-oikeus on todennut, että Pyhäjärven kaupunginhallitus on 21.12.2015 § 477 päättänyt kutsua suostumuksensa perusteella valtiotieteen lisensiaatti Veikko Tikkasen hoitamaan kaupunginjohtajan viransijaisuutta kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaran virkavapaan ajaksi ajanjaksolle 4.1.-31.7.2016. Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta eikä myöskään kunnallisvalitusta hallinto-oikeudelle, joten päätös on lainvoimainen. Tikkanen on myös tosiasiassa hoitanut kaupunginjohtajan tehtäviä mainitun ajan. Näin ollen Tikkanen on voinut toimia esittelijänä kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.2.2016. Valituksessa esitetyllä perusteella, että kaupungin hallintosäännön 63 §:n mukaan hallintojohtaja toimii tarvittaessa kaupunginjohtajan sijaisena, ei ole merkitystä valtuuston kokouksen 8.2.2016 päätösten lainmukaisuutta arvioitaessa.

 

 

Johtopäätöksenään hallinto-oikeus on todennut, että valtuuston 8.2.2016 tekemät päätökset §:t 5, 6, 8, 10 ja 11 eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia valituksessa esitetyillä perusteilla. Näin ollen valtuuston päätöksiä ei ole kumottava.

 

Taimi Nurminen valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle on vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan. Lisäksi hän on vaatinut, että hallinto-oikeuden määräämä oikeudenkäyntimaksu palautetaan Nurmiselle ja hänen asiakumppaneilleen.

 

Vaatimustensa tueksi valittaja on esittänyt, että kuntalain mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Valtuusto valitsee myös määräaikaisen kunnanjohtajan. Pyhäjärven kaupunki ei ole noudattanut kuntalakia kutsuessaan Tikkasen hoitamaan kaupunginjohtajan viransijaisuutta. Tikkasella ei ole ollut oikeutta hoitaa kaupunginjohtajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Tämän johdosta päätökset asioissa, jotka Tikkanen on valmistellut tai esitellyt, ovat syntyneet virheellisessä järjestyksessä.

 

Hallintosäännön mukaan hallintojohtaja toimii kaupunginjohtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa. Korkeimman hallinto-oikeuden 15.6.2015 antaman päätöksen mukaan kaupunginjohtajan virka kuuluu Tita Rinnevaaralle.

 

Korkein hallinto-oikeus ratkaisunaan ei ole tutkinut valitusta siltä osin kuin siinä on vaadittu hallinto-oikeuden päätöksessä määrätyn oikeudenkäyntimaksun palauttamista. Korkein hallinto-oikeus on muilta osin tutkinut asian ja hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus ei ole muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Valittajan ja Pyhäjärven kaupungin oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

 

Liitteenä nro 2

- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 26.6.2019, dnro 1217/3/18.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 26.6.2019, dnro 1217/3/18 tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 2

- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 26.6.2019, dnro 1217/3/18.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa