Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 10Tekninen lautakunta § 10 23.01.2003

RAKENNUSKAAVATEIDEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMAT

62/4.431/2003

TEKLA § 10

Tieliikelaitos Konsultointi on tehnyt teknisen toimen toimeksiannosta kaavateiden kunnostussuunnitelmat osille kahtakymmentä tietä yhteispituudeltaan 6142 m.

Merkittävimmät ongelmat suunnittelualueiden kaavateillä ovat kantavuuspuutteet ja teiden routimisesta aiheutuneet routavauriot. Kesällä 2002 tehtyjen pudotuspainolaitemittausten perusteella päällysrakenteen kunto on pääosin erittäin huono. Kantavuusmittaustulokset sekä päällysrakenteen analyysi on esitetty suunnitelmaselostuksen liitteenä olevissa tiekohtaisissa taulukoissa.

Päällysrakenteet on mitoitettu vanhoihin suunnitelmiin, pudotuspainolaitemittauksiin ja vaurioinventointien perusteella. Mikäli mitoituksessa olisi käytetty kokoojateille sekä asuntoteille tarkoitettuja normistoja niin kerrospaksuudet olisivat muodostuneet 600 – 1100 mm paksuisiksi. Kerrospaksuuksia on kuitenkin tarkasteltu uudelleen, jolloin on tingitty kantavuudesta ja täydellisestä routimattomuudesta. Kerrospaksuudet vaihtelevat 200 – 8000 mm:n väillä. Tästä johtuen tierakenteita ei ole voitu mitoittaa perinteisiä rakennuspaksuuksia kasvattamalla routaa vastaan, mutta routavaurioiden synty ehkäistään teräsverkolla, jotka asennetaan vaurioinventoinnin perusteella määrättyihin paikkoihin. Myöskään suunnitteluohjeiden mukaisia tavoitekantavuuksia ei tästä johtuen välttämättä saavuteta kaikilla teillä. Parannussuunnitelman mukaan toteutettujen katujen kunto on hyvä kunnostustoimenpiteiden jälkeen, mutta kaikkien teiden elinkaari ei tule välttämättä olemaan niin pitkäikäinen kuin ohjeiden mukaisesti suunniteltujen katujen olisi.

Suunnitelman mukaiset korjaukset maksavat n.1.163.300 €.

Oheismateriaali nro 1 Suunnitelman esittely, kantavan kerroksen laatuselvitys, kustannusarvio sekä esim. suunnitelmakartta ja pituusleikkaus tietyltä tieltä rumpuluetteloineen.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kaavateiden peruskorjaussuunnitelmat ja asettaa ne nähtäville kahden viikon ajaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©