Poistuminen | Toimielimet | Rakennuslautakunta | Pöytäkirja 18.08.2009

Rakennuslautakunta
Kokous 18.08.2009 / Pykälä 14


Edellinen asia | Seuraava asia

Rakennuslautakunta
§ 14
18.08.2009

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2008 HUOMIOT RAKENNUSLAUTAKUNNAN OSALTA

819/0.041/2008

RAKLTK § 14

Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa vuodelta 2008.

Kertomuksessa rakennuslautakunnan osalta todetaan seuraavaa:


Rakennuslautakunta

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

Rakennuslupa-asiat on käsitelty nopeasti ja palvelu on ollut laadukasta.

Reisjärven ympäristöpalveluiden lautakunta

Toiminnalliset tavoitteet eivät täyttyneet.

Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2007 arviointikertomuksessa, että ympäristöpalvelut-yksikkö ei pysty nykyisillä henkilöstöresursseillaan vastaamaan kaikista niistä lakisääteisistä tehtävistä, jotka yksikölle on asetettu. Palveluiden myynnin lopettamista Lestijärvelle ja tehtäväkuvien uudelleen järjestelyjä olisi harkittava. Näillä toimenpiteillä voitaisiin parantaa työn tuloksellisuutta merkittävästi.

Tarkastuslautakunta on myös jo vuoden 2006 arviointikertomuksessaan kantanut huolta siitä, että kykeneekö ja jaksaako nykyisillä järjestelyillä henkilöstö täyttämään velvoitteet ja toteuttamaan valvonnan lakien edellyttämällä tavalla.

Arviointivuoden 2008 aikana tilanne ei ole parantunut; päinvastoin se on heikentynyt. Suunnitelman mukaisista lakisääteisistä ympäristöterveysvalvonnan tehtävistä on pystytty suorittamaan alle puolet. Pyhäjärven kaupungin tulisi ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin, joilla ympäristöterveysvalvonnan tila Pyhäjärvellä saatetaan lakien vaatimalle tasolle.

Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet: sekä menot että tulot alittuivat merkittävästi.

Menot alittuivat yli 50 000 eurolla; yksiköllä olisi siis ollut mahdollista palkata määräaikainen työntekijä tai hankkia ostopalveluja ympäristöterveysvalvontaan. Vaikka oman toimialueen työtehtäviä jäi tekemättä, niin siitä huolimatta Reisjärven kunta myi edelleen 0,2 henkilötyövuoden työpanoksen Lestijärven kunnalle.


Kaupunginvaltuusto on käsitellyt arviointikertomusta kokouksessaan 25.5.2009 § 57 ja päättänyt, että arviointikertomuksessa keltaisella tai mustalla korostetut kohdat lähetetään jatkovalmisteluun kaupunginhallituksen kautta toimialueille siten, että kriittisiä näkökohtia sisältäneisiin huomioihin aletaan hakea korjaavia toimenpiteitä viipymättä.

Ehdotus:


Vs. rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta pyytää Reisjärven ympäristöpalveluiden lautakunnalta vastinetta Pyhäjärven tarkastuslautakunnan vuoden 2008 arviointikertomuksessa esittämiin seikkoihin ympäristöterveysvalvonnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumattomuudesta.

Vastine tulee antaa 1.9.2009 mennessä Pyhäjärven kaupunginhallitukselle ja rakennuslautakunnalle.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©