Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 02.09.2003

Koululautakunta
Kokous 02.09.2003 / Pykälä 85


Edellinen asia | Seuraava asia

Koululautakunta § 85 02.09.2003

KOULUTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005 JA 2006

10/0.041/2003

KOULULTK § 85

Kaupunginhallitus on antanut toimielimille talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2004.

Lautakuntien ja vastuualueiden tavoitteiden asetteluun vaikuttaa kaupungin strategia vuosille 2004 - 2010.

Kaupunkistrategiassa astetut tavoitteet ja toimenpiteet on huomioitava koululautakunnan ja vastuualueiden suunnitelmissa.

Painopistealueet ja tavoitteet esitetään koululautakuntatasoisena. Tulostavoitteet ja määrärahat kohdennetaan myöhemmin koululautakunnan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa lautakuntatasolta vastuualueille tarkemmin ja edelleen tulosyksiköille (koulut).

Oheismateriaalina nro 1 koululautakunnan talousarvio vuodelle 2004 käyttötalousosa.

Koululautakunnalle v. 2004 talousarvio esitetään vastuualuekohtaisesti.

Oheismateriaalina nro 2 hallinto ja toimisto, perusopetus, toisen asteen koulutus sisältäen päivälukion, etälukion, musiikki- ja tanssitoiminnan sekä ammatillisen koulutuksen.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja (oto): Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään koululautakunnan menoraamiksi vuodelle 2004 5.849.998 € ja tuloraamiksi 71.591 € sekä taloussuunnitelma vuosille 2005 - 2006.

Päätös:

Tarkennettu ta-ehdotus vuodelle 2004 jaettiin kokouksessa. Lisäksi jaettiin selvitys talousarvion laadinnan perusteista.

Lautakunta merkitsi jaetun selvityksen tiedokseen ja hyväksyi kokouksessa jaetun talousarvioehdotuksen yksimielisesti..

Lisäksi päätettiin, että mikäli koululautakunnan talousarviota on tarvetta myöhemmin karsia, se pitää tehdä ensisijaisesti karsimalla monitoimihallin kustannuksia, kesäyliopiston avustusta ja tanssiopiston avustusta.

Ta 2004 säilytetään arkistokohdassa. Def.©