Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.03.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 15.03.2004 / Pykälä 114Kaupunginhallitus § 114 15.03.2004

TOIMENPITEET JA TIEDOKSISAATOT

725/0.014/2004

KHALL § 114

Kunnanvaltuusto on päättänyt 29.4.2002 § 35 äänestysalue-

jaon muuttamisesta, jonka yhteydesssä on päätetty vaalipäi-

vän äänestyspaikat. Sosiaalihuollon toimintayksikköjen en-

nakkoäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen vuode-

osasto ja Köpsinrinteen palvelukeskus.


Linja-autoliitto esittää, että kaupungit omalta osaltaan edelleen panostaisivat linja-autoasemien ja matkakeskusten toimivuuteen ja siten auttaisivat Suomea saavuttamaan liikenne- ja viestintäministeriön joukkoliikennestrategian mukaisen matkaustajamäärätavoitteen.


Rauhoitettava alue on 0,825 ha:n suuruinen tila, joka sijaitsee valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman (Pyhäjärvi RS110102) ja Natura 2000 -ohjelman (Pyhäjärvi F11000022) alueella.

Ympäristökeskus harkitsee oikeaksi rauhoittaa hakemuksen tarkoittaman alueen luonnonsuojelualueena. Rauhoitettu alue on merkitty tähän päätökseen kuuluvaan karttaan. Rauhoitus on merkittävä maastoon ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.


Korkein hallinto-oikeus ratkaisussaan toteaa: Hakemukseen sisältyvä vaatimus lausunnon antamiseksi siitä Lampimäkien päätöksen purkamisen tueksi esittämästä perusteesta, että Emolahden Lystit Oy on toiminut lainvastaisesti rakentaessaan kesäkuussa vuonna 2000 laiturin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan varassa ilman vesilakiin perustuvaa lupaa ja pitäessään laituria myöhemmin paikallaan hakijain loma-asumista ja rannankäyttöä estävällä ja vaarantavalla tavalla jätetään tutkimatta.

Muutoin Korkein hallinto-oikeus on Lampimäkien hakemuksen tutkinut ja hylännyt.


Korkein hallinto-oikeus on hylännyt hakemuksen.

Pyhäjärven kylään, Yhteismaa RN:o 878:6 tilalle.

Ympäristökeskus suostuu hakemukseen saada poiketa asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.

Perustelut: Venevaja on suunniteltu rakennettavaksi Ikosenlahden venesataman yhteyteen ja se sisältyy sataman rakennussuunnitelmiin. Sataman sijoittamista varten tehtävä kaavan muutos on valmisteilla. Hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:ssä poikkeamiselle asetetut edellytykset.


Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Hyväksytään toimenpiteet ja tiedoksisaatot.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©