Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 20.02.2012

Tarkastuslautakunta
Kokous 20.02.2012 / Pykälä 7
Tarkastuslautakunta
§ 7
20.02.2012

TALOUSARVION 2012 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN VAHVISTAMINEN

601/02.02.02/2012

TARKLTK § 7

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2011 § 75 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014.

Kaupunginhallitus on 14.12.2011 § 333 pannut täytäntöön ko. kaupunginvaltuuston päätöksen. Kaupunginhallitus on 23.1.2012 § 17 antanut täytäntöönpanosta erilliset ohjeet hallintokunnille.

Kaupungin hallintosääntö (kvalt 25.1.2010 § 2) § 37:

”Kaupunginhallitus ja lautakunta

  1. hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat

  2. siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.”

Oheismateriaalina nro 1

- kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 23.1.2012 § 18

- sivu 54 talousarviokirjasta 2012, käyttötaloussuunnitelma

Oheismateriaalina nro 2

- tarkastuslautakunnan vuoden 2012 talousarvion kustannuspaikkajaottelu.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja seuraa sen noudattamista toimialueilla.

Tarkastuslautakunta vahvistaa oheismateriaalin mukaisen vuoden 2012 talousarvion käyttötalouden osalta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

  

©