Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 10.02.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 10.02.2003 / Pykälä 11Kaupunginhallitus § 28 27.01.2003
Kaupunginvaltuusto § 11 10.02.2003

KUNNALLISET ILMOITUKSET VUOSINA 2003-2004

123/0.014/2003

KHALL § 28
Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla (KuntaL § 64).

Kunnallisten ilmoitusten osalta kaupunginvaltuusto on oikeuttanut kaupunginhallituksen kulloinkin ratkaisemaan kunnallisten ilmoitusten julkaisemisen kaupungin alueella tilattavissa sanomalehdissä.

Lisäksi hallintokunnan harkinnan mukaan on annettu oikeus tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen julkaista ilmoituksia alan ammattilehdissä määrärahojen puitteissa.

Ehdotus:
Kaupunginjohtaja: Esitetään valtuustolle, että ilmoitusten osalta v. 2003 - 2004 noudatetaan aiempaa käytäntöä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupungin viralliseksi ilmoituslehdeksi nimettiin Pyhäjärven Sanomat.

KVALT § 11
Päätös:

- - - Valtuutettu Seppo Lähteenmäki poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.- - -

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©