Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 03.08.2004

Koululautakunta
Kokous 03.08.2004 / Pykälä 72Koululautakunta § 72 03.08.2004

VUODEN 2005 TALOUSARVION LAADINTA

KOULULTK § 72

Kaupunginhallitus on 7.6.2004 antanut toimielimille talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2005 ja taloussuunnitelmaksi 2006-2007. Laadintaohje oheismateriaalina nro 2.

Talousarvion yhteydessä kaupunginhallitukselle toimielimen tulee toimittaa erikseen seuraavat asiat:
- keskeiset muutokset (lisäys/vähennys) menoissa ja tuloissa perusteluineen
- henkilöstön käyttö/ -suunnitelma

- lisäresurssointiesitykset peruteluineen

- vakinaistaminen/työllistetyt

- sijaisten käyttö ja tehostamistoimenpiteet

- luontaisen poistuman käyttömahdollisuus

- hankintatoimen säästöt ja tehostamistoimenpiteet (kaupunginjohtaja asettaa syksyllä erillisent yöryhmän tekemään selvityksen ja toimenpide-ehdotukset.)
- taksat ja maksut muutoksineen ja perusteluineen

Kaupunginhallitus kehystää talousarvioita toimialueitten esitysten jälkeen. Mikä lisäresurssointia tarvitaan, tulee se kattaa muun toiminnan tehostamisella. Vastuualueittain tulee kiinnittää huomiota konkreettisten ja selkeästi raportoitavien toiminnallisten tavoitteden asettamiseen, jotka osavuosikatsauksissa voidaan raportoida. Kaupunki- ja sivistystoimenstrategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet on huomioitava vastuualueilla talousarviossa ja suunnitelmissa. Painopistealueet ja tavoitteet estietään vastuualuetasoisena lautakunnalle ja toimielintasoisena kaupunginhallitukselle.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeet tiedokseen ja käy keskustelua toiminnallisten tavoitteiden asettamisesta sekä lautakuntien yhdistämisen vaikutuksesta vuoden 2005 talousarvioon.

Päätös:

Koululautakunta merkitsi talousarvion laadintaohjeet tiedokseen ja kävi vilkasta keskustelua vuoden 2005 talousarviosta. Talousarvion laadintaohjeet pöytäkirjan liitteenä nro 12.©