Poistuminen | Toimielimet | Maaseutulautakunta | Pöytäkirja 24.08.2004

Maaseutulautakunta
Kokous 24.08.2004 / Pykälä 15Maaseutulautakunta § 15 24.08.2004

VUODEN 2005 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006-2007 TALOUSSUNNITELMAN LAADINTA

705/0.041/2004

MAASLTK § 15

Vuoden 2005 talousarvion sekä vuosien 2006-2007 taloussuunnitelman laadinnasta on kaupunginhallitus antanut ohjeet toimielimille, joiden ehdotukset talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi on annettava viimeistään 27.8.2004.

Talousarviota vuodelle 2005 laadittaessa tulee kiinnittää huomiota toimintojen ja tulosten mittaamiseen. Perustelutekstien tulee olla tiiviit ja yhdenmukaiset vuoden 2004 talousarvion taulukoiden kanssa vertailtavuuden ja valtuuston suorittaman arvioinnin helpottamiseksi.
Vuosikatteeksi asetetun tavoitteen saavuttaminen edellyttää kustannusten nousun rajoittamista enintään 3 % vuoden 2004 tasosta.

Taloussuunnitelman laadinassa pidetään tavoitteena:
-hallittu talous, jolla vuosikate pidetään positiivisena koko suunnitelukauden ja lainakanta ei nouse kuntien keskiarvoa korkeammaksi
-työllisyyttä parannetaan
-perusturvan ja -palvelujen järjestäminen laadukkaasti ja taloudellisesti
-luovan kuntakuvan vahvistaminen ja elinkeinoelämän edellytystten tukeminen
-elinympäristön viihtyvyyden lisääminen

Ehdotus:

Maaseutuasiamies: Maaseutulautakunta hyväksyy valmistelun tekemät esitykset vuoden 2005 talousarvioksi ja vuosien 2006-2007 taloussuunnitelmaksi maaseudun kehittämispalvelujen (1710) osalta (oheismateriaalina 1).

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.©