Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 08.11.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 08.11.2004 / Pykälä 326



Tekninen lautakunta § 66 27.05.2004
Kaupunginhallitus § 188 07.06.2004
Kaupunginvaltuusto § 61 15.06.2004
Tekninen lautakunta § 107 28.10.2004
Kaupunginhallitus § 326 08.11.2004

PYHÄSALMEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN KORTTELISSA 1432 TONTILLA 2

256/4.412/2003

TEKLA § 66

Kiinteistö Oy Rillankivi on esittänyt, että kaupunki muuttaisi Pyhäsalmen asemakaavaa korttelissa 1432 tontilla 2. Kaupunki on vuokrannut ko. rakennuspaikan Kiinteistö Oy Rillankivelle.

Perusteluina kaavamuutokselle Rillankivi esittää, että ko. rakennuspaikalle on suunniteltu lastensuojelulaitosta. Nykyinen kaava on AR aluetta. Kiinteistö Oy Rillankivi esittää, että kaavaa muutettaisiin siten, että se mahdollistaisi laitoksen rakentamisen sekä sallisi samalla AR 2 merkinnän mukaisen asumisen.

Rillankivi esittää, että kaupunki vastaisi kaavan muutoskustannuksista, koska se omistaa ko. rakennuspaikan.

Oheismateriaalina nro 32 Kiinteistö Oy Rillankiven kirje ja ote kaavayhdistelmästä.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki ryhtyisi Pyhäsalmen asemakaavan muutokseen K 1432 T 2.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 188

Oheismateriaalina nro 6 Kiinteistö Oy Rillankiven kirje ja ote kaavakarttayhdistelmästä.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus

1. hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti, että kaupunki ryhtyy Pyhäsalmen asemakaavamuutokseen K 1432 T2.

2. esittää asemakaavamuutoksen valtuuston hyväksyttäväksi

Päätös:

Unto Matilainen, Martti Savolainen ja Tuula Vesamäki jääväsivät itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajana toimi Marja-Liisa Korhonen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 61

Oheismateriaali nro 6.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA § 107


Asemakaavan muutoksessa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuintalojen tontti ( RA ) korttelissa 1432 muutetaan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (YS) tontiksi.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 25.8 - 8.9. 2004 välisen ajan.

Asemakaavaehdotus on ollut MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 15.9 - 15.10. 2004 välisen ajan.

Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunto Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja ympäristölautakunta ovat antaneet lausunnon kaavaehdotusesta. Kummallakaan ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Oheismateriaali nro 55 Kaavaehdotus.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää sen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja valtuuston vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 326

Oheismateriaalina nro 17 kaavaehdotus.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti Pyhäsalmen asemakaavaehdotuksen korttelissa 1432 tontilla 2

2. esittää asemakaavaehdotuksen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Unto Matilainen, Tuula Vesamäki, Martti Savolainen, Seppo Lähteenmäki ja Kimmo Sarkkinen jääväsivät itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



©